Lopende onderzoeken Curaçao

De Raad zal in 2016 een totaal aantal van twintig onderzoeken verrichten. Daarvan zijn er twee onderzoeksthema’s die in zes onderzoeken alle landen zullen worden uitgevoerd. De overige onderzoeken variëren qua onderwerp en zijn afhankelijk van de specifieke inspectiebehoeften in de landen.

De volgende onderzoeken worden in alle landen uitgevoerd:

1. Kustwacht
De Raad acht het wenselijk om een onderzoek te verrichten naar de organisatie van de Kustwacht. De Raad zal in dit onderzoek nagaan in hoeverre de activiteiten van de Kustwacht voldoen aan het beleid. De Raad zal zich daarbij beperken tot de activiteiten van de Kustwacht die vallen onder de justitiële samenwerking.

2. Review onderzoek ‘Kwaliteit opsporingsproces’ Stand van zaken opvolging aanbevelingen in Sint Maarten, Curaçao en Caribisch Nederland. Medio 2013 heeft de Raad de inspectie naar het opsporingsproces afgerond en aangeboden aan de ministers van (Veiligheid en) Justitie. In 2016 verricht de Raad een vervolgonderzoek naar de implementatie van de aanbevelingen. Op deze wijze wil de Raad vaststellen of de kwaliteit van het opsporingsproces is verbeterd.

Voor wat betreft Curaçao zullen de volgende onderzoeken worden verricht:

3. Politieonderwijs
De Raad heeft in het verleden een onderzoek gedaan naar de organisatie van het politieonderwijs. Het betrof een algemeen beschrijvend onderzoek. Mede naar aanleiding van het eerste inspectieonderzoek van de Raad over het politieonderwijs, acht de Raad het wenselijk om na te gaan in hoeverre het huidige onderwijsaanbod aansluit op de onderwijsvraag. Hierbij zal de Raad het proces van de totstandkoming van het onderwijsprogramma in kaart brengen en zal de Raad eventueel aanbevelingen doen om dit proces te verbeteren.

4. Het Arrestatieteam
Het is van wezenlijk belang dat Justitie kan rekenen op de inzetbaarheid van het arrestatieteam dat aan de internationale normen voldoet. Met dit onderzoek wenst de Raad na te gaan in hoeverre het arrestatieteam voldoet aan de gestelde normen en welke garanties zijn ingebouwd om de kwaliteit van het arrestatieteam te waarborgen. Daarbij wordt gekeken naar opleiding, uitrusting, personeelsbeleid en organisatie.

5. De Justitiële informatiepositie
De bestrijding van criminaliteit is afhankelijk van de informatiepositie van Justitie. Mede op grond van eerdere onderzoeken constateerde de Raad dat er doublures en leemtes bestaan in de processen over de informatievoorziening. De Raad acht het daarom van belang om deze processen te beschrijven en de doublures en leemtes aan te duiden. Voorzover nodig zal de Raad aanbevelingen doen ter verbetering van de processen.

6. Review onderzoek ‘Jeugdreclassering’
In 2012 heeft de Raad een inspectie naar de Jeugdreclassering op Curaçao verricht. In 2016 verricht de Raad een onderzoek naar het uitvoeren van de aanbevelingen.

7. Review onderzoek ‘Slachtofferhulp’
In 2012 heeft de Raad een inspectie naar het naar het bestaan de opzet en de werking van slachtofferhulp op Curaçao verricht. In 2016 verricht de Raad een vervolgonderzoek naar het uitvoeren van de aanbevelingen.

8. Penitentiaire inrichtingen
Dit onderzoek zal worden uitgevoerd bij de penitentiaire inrichtingen in Curaçao om de opvolging van de aanbevelingen van het CPT te monitoren.