Lopende onderzoeken Curaçao

De Raad dient conform art.33 van de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving jaarlijks de Staat van de rechtshandhaving aan te bieden aan de ministers, respectievelijk de Staten en de Tweede Kamer. Op basis van de inspecties die de Raad de afgelopen jaren heeft uitgevoerd, wordt het in toenemende mate mogelijk om breder en diepgaander oordeel te formuleren over de staat van de rechtshandhaving in de betrokken landen.

Staat van de rechtshandhaving Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden

De Raad brengt elk jaar een Staat van de rechtshandhaving uit. In de loop van de jaren heeft de Raad een steeds meer omvattend beeld van de rechtshandhaving in de landen en in het Koninkrijk gekregen. De Staat voor de rechtshandhaving neemt daardoor een steeds belangrijker plaats in binnen de werkzaamheden. In 2017 is de Raad, net als in voorgaande jaren, bij de werkzaamheden gestuit op knelpunten bij de organisaties die deel uitmaken van de justitiële keten. In 2018 zal de Raad over de landen en de BES-eilanden een uitgebreide Staat van de rechtshandhaving uitbrengen, waarin specifiek zal worden ingegaan op oorzaak en gevolgen van de eerder gesignaleerde knelpunten binnen de justitiële keten.

Onderstaande thema wordt door de secretariaten van Curaçao, Sint Maarten en de Bes-eilanden gezamenlijk uitgevoerd:

Samenwerking tussen de parketten in eerste aanleg van Sint Maarten, Curaçao en de BES-eilanden

De drie landen beschikken elk over een relatief klein parket. Die parketten moeten in beginsel alles aankunnen en dus generalistisch zijn ingesteld. De schaalgrootte betekent immers dat er beperkte mogelijkheden zijn voor specialismen. De Raad zal onderzoeken in hoeverre de parketten in dit opzicht (kunnen) samenwerken. Daarbij gaat het zowel om keuzes voor het ontwikkelen van specialismen als om de gebruikmaking van elkaars gespecialiseerde deskundigheden.

Monitoring aanbevelingen Raad/CPT

In 2016 en 2017 heeft de Raad op verzoek van de Ministers van Justitie van het Koninkrijk (JVO) en in verband met de monitoring van de CPT-aanbevelingen, inspecties verricht naar het detentiewezen. Bij de inspecties zijn onder meer aanbevelingen van de CPT betrokken. De onderzoeken gingen uit van een zestal deelonderwerpen, te weten: rechtspositie, omgang met gedetineerden, interne veiligheid, maatschappijbeveiliging, maatschappelijke re-integratie en personeel & organisatie.
In 2018 zal de Raad de opvolging van de door de Raad en CPT geformuleerde aanbevelingen monitoren. Deze monitoring kan plaatsvinden in de vorm van een review onderzoek.

Onderstaande inspecties worden door de secretariaten van Curaçao en Sint Maarten gezamenlijk uitgevoerd:

Toelating en uitzetting van vreemdelingen (review)

Conform de werkwijze van de Raad, zal de Raad in 2018 een aantal reviewonderzoeken doen. Het hiervoor genoemde reviewonderzoek zal zowel door Curaçao en Sint Maarten worden uitgevoerd:

Beheer criminaliteitsfonds

Het is van eminent belang dat het beheer van het criminaliteitsfonds dusdanig is geregeld dat de fondsen ten goede komen van projecten die aan vastgestelde criteria voldoen. Teneinde het vorenstaande te waarborgen acht de Raad het van belang dat het beheer van het fonds onafhankelijk, objectief en transparant is. De Raad zal in dit onderzoek nagaan inhoeverre het beheer voldoet aan vorengenoemde aspecten en zal voorzover nodig aanbevelingen doen om het beheer te verbeteren.

Integrale veiligheid en infrastructuur

De algemene veiligheid in de maatschappij is een belangrijk aspect binnen de rechtsstaat. De waarborging ervan is een specifieke overheidstaak. Voor wat betreft de rechtshandhaving is er een aantal terreinen dat daaraan dient bij te dragen. Daarbij valt te denken aan handhaving op terreinen als – niet beperkt tot – verkeersveiligheid, technische en bouwveiligheid, volksgezondheid en milieu, rampenbestrijding, grensbewaking, cyber security en terrorismebestrijding. Daarvoor zijn doorgaans aan de basis van belang: fysieke infrastructuur, kennis, middelen en capaciteit, adequate regelgeving en voldoende bevoegdheden. Bij de uitvoering zijn ook aspecten als preventie, werkwijze en informatiedeling van belang.
Volgend op meerdere signalen vanuit de keten en maatschappij zal de Raad zich in dit kader richten op een onderzoek naar de integrale veiligheid en infrastructuur voor wat betreft de terreinen grensbewaking, cyber security en terrorismebestrijding. Andere terreinen binnen de rechtshandhaving vormen mogelijk op een ander moment onderwerp van onderzoek. Gezien de omvang van een dergelijk onderzoek, zal de duur van dit onder onderzoek het kalenderjaar 2018 overstijgen, en daarmee vermoedelijk eerst in 2019 kunnen worden afgerond.

Voor wat betreft Secretariaat Curaçao zullen de volgende onderzoeken worden verricht:

Review onderzoeken

De Raad heeft eerder de volgende onderzoeken verricht. In de tussenliggende periode tot heden heeft de Raad de ontwikkeling en opvolging van aanbevelingen gemonitord. Conform de werkwijze van de Raad, zal de Raad in 2018 een aantal reviewonderzoeken doen. Het gaat daarbij om onder meer de volgende onderzoeken:

 – Opsporings- en vervolgingsbeleid OM(review).
 – Brasami(review).

Politur

De Raad zal bij dit onderzoek nagaan of de Politur voldoende toegerust is op haar taakuitoefening. Daarbij zal de Raad de beheersaspecten organisatie, personeel en middelen toetsen om te kunnen vaststellen of Politur in staat is om haar taak op adequate wijze uit te voeren. Tevens zal de Raad nagaan of de beoogde resultaten zijn gerealiseerd.

Aanpak Jeugdcriminaliteit

De aanpak van jeugdcriminaliteit vereist een integrale aanpak. De Raad zal in dit onderzoek nagaan of de aanpak integraal geschiedt. Waar knelpunten worden gesignaleerd zal de Raad die aanduiden en mogelijke verbetervoorstellen doen. De Raad zal hierbij ook de resultaten en de evaluatie van het project tur wowo riba bo betrekken.

Aanpak Gangs

De laatste jaren waren er relatief veel moordzaken met als oorzaak problemen tussen rivaliserende bendes. De Raad is zich ervan bewust dat er vanuit de justitie al jaren aandacht is voor de aanpak van deze problematiek. De Raad beoogt met dit onderzoek na te gaan in hoeverre de justitiële organisaties de voorgestelde doelstellingen hebben gerealiseerd en indien mogelijke knelpunten worden gesignaleerd zal de Raad deze aanduiden en aanbevelingen doen.