Leden van de Raad

De Raadsleden zijn benoemd bij Koninklijk Besluit op voordracht van hun Ministers. De Raad is geen politiek orgaan, maar heeft wel gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

De Raad bestaat uit drie leden die op grond van hun deskundigheid, voor vier (4) jaar worden benoemd. De leden zijn herbenoembaar voor vier jaren. Het voorzitterschap rouleert tussen de leden. Zij wisselen elkaar jaarlijks af.

De Consensusrijkswet Raad voor de rechtshandhaving vermeldt in artikel 8 het volgende met betrekking tot het benoemen van de leden van de Raad:

1. De leden van de Raad worden benoemd op grond van de deskundigheid die nodig is voor de uitoefening van de taken van de Raad.

2. De leden dienen de Nederlandse nationaliteit te bezitten.

3. De leden vervullen geen betrekkingen waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een goede vervulling van hun functie of op de handhaving van hun onpartijdigheid en onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin.

Afleggen van de eed of belofte door leden van de Raad:

Raad Ik zweer/ik beloof trouw aan de Koning en gehoorzaamheid aan de wettelijke regelingen Ik zweer/ik verklaar dat ik middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of voorwendsel ook, tot het verkrijgen van mijn benoeming aan iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven of beloven. Ik zweer/ik beloof dat ik nimmer enige giften of geschenken, hoe ook genaamd, zal aannemen of ontvangen van enig persoon van wie ik weet of vermoed dat hij bij enige inspectie is of zal worden betrokken, waarin mijn ambtsverrichtingen te pas zouden kunnen komen. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!/Dat verklaar en beloof ik! Op .., werd te .. Ten overstaan van .. De bovenstaande eed/belofte afgelegd.


 


 • Mr. Th.P.L. Bot

  De heer mr Theo Bot is vanaf 10 oktober 2014 als lid van de Raad voor de rechtshandhaving benoemd.

  Na een studie Nederlands recht  heeft mr. Bot vanaf  1982 tot 2001 een loopbaan gevolgd binnen het Openbaar Ministerie als achtereenvolgens arrondissementsofficier van justitie bij het parket  Haarlem, arrondissementsofficier van justitie 1e klasse bij het parket  Amsterdam en fungerend hoofdofficier van justitie bij het parket Haarlem.

  Van 1989 tot 1991 was hij als senior beleidsambtenaar drugsbeleid gedetacheerd bij de Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht van het ministerie van Justitie, en van 1991 tot en met 1994 als hoofd Strategie, Planning en Control bij de toenmalige Binnenlandse Veiligheidsdienst BVD.

  In 2001 werd mr. Bot benoemd tot plaatsvervangend hoofd van de BVD,  en in 2002 van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD. Hij heeft die functie uitgeoefend tot 2008. Vanaf 2008 tot en met 2014 is hij werkzaam geweest als plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

  Per  11 september 2014 is mr. Bot benoemd tot raadsheer-plaatsvervanger bij de Gerechtshoven Den Haag en Amsterdam.

  NEVENFUNCTIES VAN DHR. MR. TH. P.L. BOT


   

  Mr. F.E. Richards

  De heer mr Franklyn E. Richards is vanaf 29 december 2010 als lid van de Raad voor de rechtshandhaving benoemd. De Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving bepaalt dat het voorzitterschap van de Raad jaarlijks tussen de drie leden rouleert en dhr. Richards is van 1 juli 2012 tot 1 juli 2013 voorzitter van de Raad geweest.

  De heer Richards heeft in Nederland overheidsfinanciën, economie en recht en rechten gestudeerd. Hij startte zijn carrière in 1972 bij het bestuur van het eilandgebied van Sint Maarten. Vanaf 1980 werkte hij voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag.

  Hij kwam terug naar Sint Maarten in 1992 als uitgezonden kracht (technische bijstander) en werd vier jaar later directeur van het directoraat Bestuur Ondersteuning. Vanaf september 2000 tot 10 oktober 2010 bekleedde dhr. Richards de functie van gezaghebber van het eilandgebied Sint Maarten.

  Behalve voorzitter van de Raad is mr Richards voorzitter van het bestuur van het Algemeen Pensioen Fonds Sint Maarten, algemeen directeur van Seven Seas Water (Sint Maarten) en Justice 4 All Consultancy BV en juridisch vertegenwoordiger van de Sint Maartense vestiging van Gulf Insurance Ltd.”


   

 • g_camelia__nl

  Mr. G.H.E. Camelia

  De heer mr. Glenn Camelia is advokaat en Managing-Partner van het advocatenkantoor FCW-legal. De heer Camelia is lid van de Raad voor de rechtshandhaving en was de eerste voorzitter van de Raad. De heer Camelia heeft in het verleden diverse bijzondere functies in de Curaçaose gemeenschap bekleed.

  NEVENFUNCTIES DHR. MR. G.H.E. CAMELIA