Onderzoeken

De Raad dient conform art.33 van de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving jaarlijks de Staat van de rechtshandhaving aan te bieden aan de ministers, respectievelijk de Staten en de Tweede Kamer. Op basis van de inspecties die de Raad de afgelopen jaren heeft uitgevoerd, wordt het in toenemende mate mogelijk om breder en diepgaander oordeel te formuleren over de staat van de rechtshandhaving in de betrokken landen.

 • Staat van de rechtshandhaving Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden

De Raad brengt elk jaar een Staat van de rechtshandhaving uit. In de loop van de jaren heeft de Raad een steeds meer omvattend beeld van de rechtshandhaving in de landen en in het Koninkrijk gekregen. De Staat voor de rechtshandhaving neemt daardoor een steeds belangrijker plaats in binnen de werkzaamheden. In 2016 is de Raad, net als in voorgaande jaren, bij de werkzaamheden gestuit op knelpunten bij de organisaties die deel uitmaken van de justitiële keten. In 2017 zal de Raad  over de landen en de BES-eilanden  een uitgebreide Staat van de rechtshandhaving uitbrengen, waarin specifiek zal worden ingegaan op oorzaak en gevolgen van de eerder gesignaleerde knelpunten binnen de justitiële keten.

De Raad is bevoegd tot het verrichten van inspecties naar het functioneren van de detentie inrichtingen. Naar aanleiding van een verzoek van de betrokken ministers zal de Raad de komende jaren extra aandacht besteden aan het monitoren van de opvolging van de aanbevelingen zoals het CPT die heeft gedaan aan de landen. Aangezien dit onderwerp een Koninkrijks aangelegenheid is zal de Raad samenwerken met de Inspectie Veiligheid en Justitie die op verzoek van de minister van Justitie van Aruba bovenvermelde taak zal uitvoeren in de detentie inrichtingen op Aruba.

 • Detentiewezen Curaçao, Sint Maarten en de Bes-eilanden

In mei 2016 heeft de Raad, in verband met de monitoring van de CPT-aanbevelingen, het eerste plan van aanpak vastgesteld voor een van de in totaal drie onderzoeken naar het detentiewezen, inclusief de CPT-aanbevelingen. De onderzoeken gaan uit van een zestal deelonderwerpen, te weten:

 1. Rechtspositie
 2. Omgang met gedetineerden

III. Interne veiligheid

 1. Maatschappijbeveiliging
 2. Maatschappelijke re-integratie
 3. Personeel & organisatie

Deelonderzoek 1. In 2016 wordt nog onderzoek uitgevoerd naar de deelonderwerpen rechtspositie en personeel & organisatie (I en VI).

Deelonderzoek 2. Dit deelonderzoek betreft omgang met gedetineerden en maatschappelijke re-integratie (II en V). Uitvoering in 2017

Deelonderzoek 3. Dit deelonderzoek betreft de deelonderwerpen: interne veiligheid en maatschappijbeveiliging (III en IV).

 

Onderstaande  thema wordt door de secretariaten van Curaçao, Sint Maarten en de Bes-eilanden gezamenlijk uitgevoerd.:

 • Samenwerking tussen de parketten in eerste aanleg van Sint Maarten, Curaçao en de BES-eilanden

De drie landen beschikken elk over een relatief klein parket. Die parketten moeten in beginsel alles aankunnen en dus generalistisch zijn ingesteld. De schaalgrootte betekent immers dat er beperkte mogelijkheden zijn voor specialismen. De Raad zal onderzoeken in hoeverre de parketten in dit opzicht (kunnen) samenwerken. Daarbij gaat het zowel om keuzes voor het ontwikkelen van specialismen als om de gebruikmaking van elkaars gespecialiseerde deskundigheden.

In 2013 en 2014 heeft de Raad onderzoeken gedaan naar een tiental onderwerpen. In de tussenliggende periode tot heden heeft de Raad de ontwikkeling en opvolging van aanbevelingen gemonitord. Conform de werkwijze van de Raad, is het anno 2017 tijd voor een reviewonderzoek.  Het gaat daarbij om de volgende onderzoeken:

 • Politie onderwijs (review).
 • Grenscontrole personenverkeer (review).
 • OM in de incident gerichte opsporing (review).
 • Slachtofferhulp review (tweede review).

In 2012 heeft de Raad voor het eerst onderzoek gedaan naar de slachtofferhulp op Sint Maarten. In 2016 heeft  een review onderzoek plaats gevonden naar de opvolging van de aanbevelingen. De uitkomsten daarvan waren niet bemoedigend. Gegeven de noodzaak van de voorzieningen op dit gebied en de stand van zaken, is de Raad van mening dat een tweede opvolgende review nodig is in 2017 (vierde kwartaal met mogelijke overloop naar 2018).

 • Stelsel Klachtenbehandeling.

In 2016 heeft de Raad in Caribisch Nederland een onderzoek gedaan naar het stelsel klachtenbehandeling. In 2017 dan wel overlopend in 2018 is de Raad voornemens een soortgelijk onderzoek te verrichten op Sint Maarten.

 • Forensische opsporing

De Rijkswet Politie bepaalt dat elk van de landen zorgdraagt voor een kwalitatief volwaardig en professioneel politiekorps (artikel 7). In ieder geval wordt (onder meer) voorzien in het volgende taakgebied: recherche ten behoeve van de opsporing van misdrijven met voorzieningen op het gebied van tactisch, technisch, financieel en digitaal onderzoek, informatie en analyse.

 Binnen het Korps Politie Sint Maarten wordt onder meer door de forensische opsporing operationele ondersteuning geboden. De forensische opsporing verricht verschillende soorten onderzoeken, waaronder digitale opsporing en onderzoeken op het plaats delict. Vanaf 2010 is deze afdeling in ontwikkeling zowel op het gebied van capaciteit als op het gebied van kennis en middelen. In jaarplannen zijn daartoe verschillende doelstellingen geformuleerd. Daar deze afdeling een belangrijke plaats inneemt binnen het korps zal de Raad in 2017, dan wel overlopend in 2018 een inspectie verrichten naar dit onderwerp.