Eindrapport Inspectieonderzoek Politieonderwijs in Curaçao

Willemstad, 22 oktober 2014 – In de periode mei en juli 2013 heeft de Raad voor de rechtshandhaving een inspectie verricht naar de wijze waarop het politieonderwijs in Curaçao is georganiseerd. Mede gelet op het verbetertraject dat het Korps Politie Curaçao (KPC) doorloopt achtte de Raad het gewenst dat er een onderzoek werd gedaan naar de wijze waarop politieonderwijs is georganiseerd en naar de effectiviteit daarvan. De drijfveer voor de uitvoering van deze inspectie is het volgende: een kwalitatief en goed politieonderwijs leidt tot gekwalificieerde politieambtenaren met de nodige kennis en vaardigheden tot verbetering van de dienstverlening door de politie. De Raad heeft met name de aspecten van de kwaliteit, de organisatie en het beheer van het politieonderwijs in dit onderzoek belicht. Deze aspecten werden getoetst aan de geldende normen en de planvorming van het politieonderwijs. Het onderzoek had betrekking op de periode 2011 tot en met juni 2013.

De Raad heeft ook onderzocht in welke mate invulling wordt gegeven aan het vereiste van gezamenlijk politieonderwijs tussen de landen, Curaçao en Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) zoals in de Rijkswet Politie is vastgsteld. De centrale vraag luidde als volgt:

‘In hoeverre en op welke wijze wordt uitvoering gegeven aan het politieonderwijs in Curaçao?’

Op grond van de beslissing van Curaçao om een eigen, bovensectoraal justitieelonderwijs instituut binnen het ministerie van justitie te hebben heeft de Commissie Justitieel Opleidingsinstituut (CJOC) een voor implementatie gereed voorstel uitgebracht. In dat voorstel werden verschillende eisen gesteld waaraan onder andere het politieonderwijs in Curaçao moest voldoen.

De Rijkswet politie (RW-politie) en de onderlinge regeling kwaliteitscriteria en opleidings- en trainingsvereisten bevatten eisen met betrekking tot het politieonderwijs. De landen moeten gezamenlijk voorzien in politieonderwijs en onderling een regeling treffen die kwaliteitscriteria en opleidings- en trainingsvereisten met betrekking tot opleidingen bevat. Naast deze regeling moeten de opleidingen ook voldoen aan de eisen die gesteld worden in lokale wetgeving (Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie) om erkend te kunnen worden. Voorts moeten verschillende interne regelingen worden vastgesteld.

De organisatiestructuur voor de inrichting van het ORV is uitgewerkt in een inrichtingsplan. Het ORV bestaat uit zes afdelingen waarin verschillende functies zijn geïncorporeerd. Het opleidingsinstituut heeft als hoofdtaak het verzorgen van onderwijs, zorgen voor vakinhoudelijke informatie via het kenniscentrum en het bieden van advies en het mede- ontwikkelen van het opleidingsbeleid. Het onderwijskundig concept van het onderwijs voor politie is gebaseerd op het duaalonderwijs. Dit houdt in dat de theorie met de praktijk moet worden gecombineerd.

Het ORV streeft ernaar om kwaliteitseisen in stand te houden om zodoende kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan het politiepersoneel te kunnen bieden. Er worden eisen gesteld met betrekking tot de erkenning van de opleidingen en cursussen door het lokale ministerie van onderwijs en onderwijsinstellingen in het buitenland. Verder moet het ORV evaluatiesystemen hanteren, zorgdragen voor training en bijscholing van docenten, een kenniscentrum inrichten waar digitale informatie aan politieambtenaren kan worden verstrekt, medeontwikkelen van opleidingsbeleid afgeleid van het beleid van de Minister van Justitie, een examenreglement hebben en samenwerkingsverbanden hebben om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen borgen.

Naast initiële en post initiële opleidingen verzorgt het ORV verschillende vakgerichte cursussen en trainingen. Het ORV heeft de afgelopen jaren verschillende doelstellingen geformuleerd om een bijdrage te leveren aan de upgrading van het politiepersoneel. Deze doelstellingen lagen onder andere op het gebied van integriteit, het verzorgen van IBT cursussen, cursussen mensenhandel/mensensmokkel, sociaal communicatieve vaardigheden, upgrading van het personeel, operationaliseren van een kenniscentrum en het bouwen van een nieuwe huisvesting.

Het Korps Politie Curaçao (KPC) is een van de kerncliënten van het ORV. Het KPC heeft in zijn inrichtingsplan functies binnen de unit HRM geïncorporeerd ten einde in de coördinatie van het politieonderwijs binnen het KPC te kunnen voorzien. Daarnaast heeft het KPC zich voorgenomen verschillende opleidingen en upgradingstrajecten te organiseren ten einde de kwaliteit van het personeel conform de nieuwe functies, beschreven in zijn inrichtingsplan, te garanderen.

De Raad heeft geconstateerd dat de onderlinge regeling kwaliteitscriteria en opleidings en trainingsvereisten niet door het Land Curaçao is vastgesteld bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen. Ook het Landsbesluit houdende algemene maatregelen betreffende erkenning van het ORV was niet geformaliseerd waardoor het ministerie van onderwijs de opleidingen nog kon erkennen. Daarnaast waren een aantal regelingen die essentieel voor het functioneren van het ORV in concept opgemaakt maar waren nog niet vastgesteld. Het ORV kampt met personeelstekort. Mede hierdoor kan de organisatie zijn doelen niet realiseren. Er zijn kritische functies die ingevuld moeten worden. Zolang deze functies niet zijn opgevuld, kan de organisatie niet conform zijn inrichtingsplan, aan zijn taken voldoen.

Ook aan een aantal kwaliteitseisen wordt niet voldaan. Het duaalonderwijs is volgens respondenten niet optimaal. Er is gebrek aan kennis bij studenten die een BPO hebben gevolgd. Daarnaast worden afspraken niet altijd nagekomen. De Raad kon niet vaststellen of een formele erkenningstructuur bestaat tussen het ORV en andere onderwijsentiteiten. Ook kon niet worden vastgesteld of de evaluaties van de opleidingen en cursussen op adequate wijze worden uitgevoerd. Het kenniscentrum dat informatie via het netwerksysteem moet bieden aan het politiepersoneel is in oprichting, dus niet operationeel. De intentie van het ORV om de functies van het kenniscentrum te laten beschrijven en waarderen kon niet uitgevoerd worden doordat de benodigde middelen niet ter beschikking werden gesteld.

Het tevredenheidsonderzoek wordt niet degelijk uitgevoerd. Het examenreglement wordt door het ORV gereviseerd. Het reglement is evenals de hierboven genoemde MB’s vervallen. Het personeel van het ORV heeft ruim 5 jaar ervaring binnen het politieonderwijs en ruime ervaring in het politievak. De Raad heeft echter niet kunnen vaststellen of de docenten over de benodigde opleiding dan wel over een onderwijsbevoegdheid beschikken. De Raad heeft geen oordeel kunnen vormen met betrekking tot de samenwerking met andere entiteiten. De Raad heeft immers geconstateerd dat er slechts één samenwerkingsovereenkomst nog geldig is tussen het ORV en een entiteit, te weten NPA.

De Raad heeft geconstateerd dat de Landen geen plannen hebben ontwikkeld om uitvoering te geven aan het vereiste ‘gezamenlijk politieonderwijs’ zoals geregeld in artikel 40 van de RW-politie.

Gebrek aan personeel en middelen hebben ertoe geleid dat een aantal doelstellingen (planvorming) van het ORV in de jaren 2011 en 2012 niet behaald werden. Tot één van deze doelstellingen wordt de cursus IBT gerekend.

De Raad constateert dat het KPC ook niet aan zijn doelstellingen in het jaar 2011 en 2012 ten aanzien van politieopleidingen heeft voldaan.

Het onderwijs voldoet niet aan de gestelde norm in de onderlinge regeling houdende kwaliteitseisen, opleidings- en trainingsvereisten ten aanzien van geweldbeheersing, aanhoudings en zelfverdedigingsvaardigheden.

Er is een reeks van ontwerp-regelingen die gestalte moeten geven aan het politieonderwijs, maar die nog niet zijn geformaliseerd.

Het ORV heeft gebrek aan personele en materiele capaciteit. De Raad concludeert dat het ORV zijn doelstellingen mede hierdoor op korte termijn niet zal kunnen realiseren.

De kwaliteit van het politieonderwijs in Curaçao voldoet niet (volledig) aan de verwachtingen van de stakeholders. Het duaal systeem moet worden aangescherpt.

Aan de eisen voor de erkenning door het ministerie van onderwijs wordt ook niet voldaan. De Raad concludeert dat de kwaliteit van het ORV niet kan worden geborgd zonder erkenning van het ORV.

Het kenniscentrum is een belangrijke bron die kennisoverdracht aan het politiepersoneel moet bewerkstelligen. De daarvoor benodigde investeringen zijn niet gepleegd en werving van personeel vindt evenmin plaats. Op basis hiervan concludeert de Raad dat het ORV niet voldoende in staat is om politieonderwijs aan te bieden conform planvorming.

Er wordt geen adequate uitvoering gegeven aan de kwaliteitszorg van het onderwijs. De evaluatie van de opleidingen/cursussen moet transparanter worden. Het tevredenheidsonderzoek wordt niet op transparante wijze uitgevoerd.

Het erkenningstraject bij het departement van onderwijs in Curaçao is niet voltooid. Samenwerkingsverbanden met onderwijsinstellingen, deskundigen en andere diensten moeten volgens planvorming worden uitgevoerd en voortgezet. De Raad concludeert dat vanwege het ontbreken van gestructureerde samenwerkingsverbanden tussen de landen de ontwikkeling van het gezamenlijk politieonderwijs negatief wordt beinvloed.

De samenwerking met BES en Sint Maarten moet sterk verbeterd worden. De Raad concludeert dat er geen intenties/afspraken zijn om een samenwerkingsrelatie met Sint Maarten en de Bes tot stand te brengen.

De Raad concludeert dat het politieonderwijs in Curaçao nog niet voldoet aan de gestelde normen zoals beschreven in de plannen. Verschillende aspecten die betrekking hebben op de kwaliteit van het politieonderwijs zijn niet zoals voorgesteld in de plannen gerealiseerd. De Raad realiseert zich dat het uitblijven van de nodige investeringen in het politieonderwijs (financiële middelen, bemensing, infrastructuur) de implementatie van het politieonderwijs conform de planvorming hebben bemoeilijkt. De implementatie van het gezamenlijk politieonderwijs tussen de landen is evenmin gerealiseerd.

Mr. G.H.E. Camelia
Raadslid namens Curaçao

260 comments on “Eindrapport Inspectieonderzoek Politieonderwijs in Curaçao

 1. 322738 736855Wow you hit it on the dot we shall submit to Plurk in addition to Squidoo well done انواع محركات الطائرات | هندسة نت was wonderful 622293

 2. 410195 748299Incredibly finest man toasts, nicely toasts. is directed building your personal by way with the wedding celebration as a result are supposed to try to be witty, amusing and consequently unusual as well as. best mans speech 56955

 3. 484855 654500As I website possessor I believe the content material here is rattling wonderful , appreciate it for your efforts. You should keep it up forever! Good Luck. 966889

 4. Touring is much more than simply receiving with a teach or possibly a shuttle and arriving inside a new location. It might be wonderful and fascinating. There are many strategies to program a getaway, and so many places to view. Do you know planning a vacation properly? Is some helpful advice to make sure you are set for your large vacation. Always keep palm sanitizer inside your tote or bank account. When you are traveling, keeping hand sanitizer along is a great idea. If you experience a variety of it, considering getting modest reusable bottles. Purchase one of several larger dimensions of hand sanitizer and only carry on refilling the small, reusable package. If you intend on travelling, remember to timetable dependable dog treatment ahead of time. If you have a compact dog, you will find animal-friendly air flights and accommodations and provide him along. Huge canines, cats, and wildlife with medical problems must have a reliable family pet-sitter that you can trust. Your furry good friends will probably be grateful! When you are traveling to a different town, try your best to check like you belong there: Never ever permit any person see you are dropped. Examining your road map during the sidewalk is actually a positive-fire giveaway, as they are requesting instructions. Keep in mind, new arrivals are good goals for pickpockets and muggers. When you are traveling, frequently you might need a lease car. Whenever you get there to get your vehicle, the professional will help you total the rental procedure. You will certainly be shown an auto lease contract, make sure you read through it completely before you sign it. Guarantee you know precisely what your accountability is and precisely what you really are investing in by booking the vehicle. You should check out the car and when you see any disorders ensure it is observed about the contract. Examine rates specifically with your accommodation or air carrier company to spend less on the getaway. Though it is often little, some internet search engine web sites give a payment with their prices. To avoid the charge, check the air travel website directly or offer the accommodation a telephone call with regard to their rates. You are going to typically realize that the costs are lower if you guide specifically. As was stated at the outset of this post, befriending natives is a great idea when visiting a unfamiliar nation. Locals will take you locations that you might not otherwise see just adhering to organized tours. Use the recommendation out of this article the next time you travel, and you may be sure you take pleasure in an original and different venture through your normal travel plans.

 5. I really like your writing style, wonderful information, thankyou for posting : D.

 6. Aw, this was a really good post. Spending some time and actual effort to make a really good article… but what can I say… I hesitate a whole lot and don’t manage to get nearly anything done.

 7. hello!,I really like your writing very so much!share we keep up a correspondence extra approximately your post on AOL?I need an expert in this space to resolve my problem. May be that is you!Having a look ahead to look you.

 8. I do not even understand how I finished up here, however Iassumed this post was once good. I don’t recognise who you are however certainly you are going to a famous blogger in case you aren’talready. Cheers!

 9. I am not sure where you’re getting your info, but great topic.I needs to spend some time learning more or understanding more.Thanks for magnificent information I was looking for thisinformation for my mission.

 10. Did you understand these facts on CBD OIL and Full Spectrum CBD Hemp Oil? Cannabinoids are isolated from hemp using supercritical CO2 extraction. Thanks to modern-day innovation, the resulting service is clean, totally free of unnecessary waxes and heavy metals, naturally present in the plant, and the sucked liquid has a normal, oily consistency. CBD oil contains cannabidiol as a base component and might include only trace amounts of tetrahydroxycannabidiol (THC). Functions as a memory enhancer, improving concentration and coordination of motions, eliminating inflammation and frequent infections. It improves the conduction of stimuli in the course of autoimmune diseases (several sclerosis, amyotrophic sclerosis). It is recommended by doctors and pharmacists as an antioxidant and compound that obstructs the action of proinflammatory cytokines (proteins), e.g. in Crohn’s disease or ulcerative intestinal tract. RSO oil has a low CBD material, while high THC. The synergistic (enhancing) action of CBD and THC relative to each other is utilized here. Both cannabinoids can do much more together than when used independently. Both cannabis oil type CBD and RSO also include other cannabinoids, such as cannabichromene (CBC) and cannabigerol (CBG). The secret is not, however, that CBD frequently has a composition broadened to consist of flavones, flavonoids, terpenes, terpenoids, amino acids and omega acids. The distinction is mainly due to motives guiding humankind to utilize one or the other item. CBD medical marijuana oil is a rather useful blend of cannabinoids, developed to protect against 21st century disease. It’s finest to utilize all of these compounds together, as nature created them and enclosed in marijuana inflorescences. Oil of marijuana in a kind of hobby APR consists of small quantities of CBD, balanced by the presence of THC. – Modern scientific research reveals that CBD + THC cope with severe autoimmune diseases, while CBC or CBG reveal very little activity in the existence of both compounds, just like flavonoids, terpenes or flavones, for that reason their content in the solution appears to be unnecessary. In addition, the cannabis strain from which THC and CBD are obtained contain minimal amounts of other cannabinoids. Marijuana oil has currently marked a new period in which man stopped to fear what is unidentified, and started to uncover what our forefathers had actually already noticed and utilize the substantial capacity, at first glimpse, a little strange relationships, associated generally with pathology. Medical marijuana, contrary to its name, does not imply fermented female inflorescences and leaves consisting of psychedelic substances coiled in so-called “Joints”, but an advantageous oil without psychedelic THC. A basic person, after taking doses of medicinal cannabis and achieving the suitable state of cannabinoids in the blood, can enjoy increased immunity, minimized vulnerability to cancer, postponed aging and reduced risk of stroke or heart attack. CBD oil includes cannabidiol as a base component and may include just trace amounts of tetrahydroxycannabidiol (THC). RSO oil has a low CBD content, while high THC. Both cannabis oil type CBD and RSO also contain other cannabinoids, such as cannabichromene (CBC) and cannabigerol (CBG). CBD medical cannabis oil is a rather helpful mix of cannabinoids, designed to protect versus 21st century disease. Oil of marijuana in a kind of pastime APR contains small quantities of CBD, stabilized by the presence of THC.

 11. van hava durumu 15 günlük; van için hava durumu en güncel saatlik, günlük ve aylık tahminler.

 12. Thank you for the auspicious writeup. It actually was a leisure account it. Look complex to more brought agreeable from you! By the way, how can we keep up a correspondence?

 13. Thank you for the auspicious writeup. It actually was once a enjoyment account it. Glance advanced to more delivered agreeable from you! However, how can we keep up a correspondence?

 14. Wählen Sie eines unserer professionellen Instagram Likes Pakete und steigern Sie Ihre Popularität. Instagram Likes kaufen.Loading…

 15. Do уoou havе a spam problem on this blog; I also am a blogger,and I was wanting too know your situation; we have created somenice proceduures and wee are looking to exchange methods witһ other folks,pⅼeɑse shoot me an email if interested.

 16. Thanks for the auspicious writeup. It in truth used to be a enjoyment account it. Look advanced to far added agreeable from you! However, how could we keep in touch?

 17. net88 là lựa chọn hoàn hảo cho người chơi cá cược trực tuyến. Nhà cái NET88 cung cấp đa dạng các sản phẩm cá cược, hệ thống bảo mật an toàn, đội ngũ nhân viên hỗ trợ chuyên nghiệp, và nhiều chương trình khuyến mãi

 18. I’m genuinely impressed by how effortlessly you distill intricate concepts into easily digestible information. Your writing style not only imparts knowledge but also engages the reader, making the learning experience both enjoyable and memorable. Your passion for sharing your expertise is unmistakable, and for that, I am deeply appreciative.

 19. I wanted to take a moment to express my gratitude for the wealth of invaluable information you consistently provide in your articles. Your blog has become my go-to resource, and I consistently emerge with new knowledge and fresh perspectives. I’m eagerly looking forward to continuing my learning journey through your future posts.

 20. I simply wanted to convey how much I’ve gleaned from this article. Your meticulous research and clear explanations make the information accessible to all readers. It’s abundantly clear that you’re committed to providing valuable content.

 21. Your storytelling prowess is nothing short of extraordinary. Reading this article felt like embarking on an adventure of its own. The vivid descriptions and engaging narrative transported me, and I eagerly await to see where your next story takes us. Thank you for sharing your experiences in such a captivating manner.

 22. I couldn’t agree more with the insightful points you’ve made in this article. Your depth of knowledge on the subject is evident, and your unique perspective adds an invaluable layer to the discussion. This is a must-read for anyone interested in this topic.

 23. I’ve discovered a treasure trove of knowledge in your blog. Your unwavering dedication to offering trustworthy information is truly commendable. Each visit leaves me more enlightened, and I deeply appreciate your consistent reliability.

 24. In a world where trustworthy information is more important than ever, your commitment to research and providing reliable content is truly commendable. Your dedication to accuracy and transparency is evident in every post. Thank you for being a beacon of reliability in the online world.

 25. In a world where trustworthy information is more crucial than ever, your dedication to research and the provision of reliable content is truly commendable. Your commitment to accuracy and transparency shines through in every post. Thank you for being a beacon of reliability in the online realm.

 26. I want to express my sincere appreciation for this enlightening article. Your unique perspective and well-researched content bring a fresh depth to the subject matter. It’s evident that you’ve invested considerable thought into this, and your ability to convey complex ideas in such a clear and understandable way is truly commendable. Thank you for generously sharing your knowledge and making the learning process enjoyable.

 27. My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on several websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard good things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it? Any help would be greatly appreciated!

 28. I’m continually impressed by your ability to dive deep into subjects with grace and clarity. Your articles are both informative and enjoyable to read, a rare combination. Your blog is a valuable resource, and I’m grateful for it.

 29. Your blog is a true gem in the vast expanse of the online world. Your consistent delivery of high-quality content is truly commendable. Thank you for consistently going above and beyond in providing valuable insights. Keep up the fantastic work!

 30. Your dedication to sharing knowledge is unmistakable, and your writing style is captivating. Your articles are a pleasure to read, and I consistently come away feeling enriched. Thank you for being a dependable source of inspiration and information.

 31. Your blog is a true gem in the vast expanse of the online world. Your consistent delivery of high-quality content is truly commendable. Thank you for consistently going above and beyond in providing valuable insights. Keep up the fantastic work!

 32. Your blog has rapidly become my trusted source of inspiration and knowledge. I genuinely appreciate the effort you invest in crafting each article. Your dedication to delivering high-quality content is apparent, and I eagerly await every new post.

 33. Your blog is a true gem in the vast expanse of the online world. Your consistent delivery of high-quality content is truly commendable. Thank you for consistently going above and beyond in providing valuable insights. Keep up the fantastic work!

 34. Almanya’nın en iyi medyumu haluk hoca sayesinde sizlerde güven içerisinde çalışmalar yaptırabilirsiniz, 40 yıllık uzmanlık ve tecrübesi ile sizlere en iyi medyumluk hizmeti sunuyoruz.

 35. I’ve discovered a treasure trove of knowledge in your blog. Your unwavering dedication to offering trustworthy information is truly commendable. Each visit leaves me more enlightened, and I deeply appreciate your consistent reliability.

 36. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I’m hoping the same high-grade web site post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

 37. I?ll right away grasp your rss feed as I can not in finding your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Kindly permit me recognise in order that I may just subscribe. Thanks.

 38. Great write-up, I am regular visitor of one?s web site, maintain up the nice operate, and It’s going to be a regular visitor for a lengthy time.

 39. Thanks for the good writeup. It if truth be told was a enjoyment account it. Glance complicated to more brought agreeable from you! However, how could we be in contact?

 40. I was curious if you ever considered changing the structure of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2 pictures. Maybe you could space it out better?

 41. I want to express my appreciation for this insightful article. Your unique perspective and well-researched content bring a new depth to the subject matter. It’s clear you’ve put a lot of thought into this, and your ability to convey complex ideas in such a clear and understandable way is truly commendable. Thank you for sharing your knowledge and making learning enjoyable.https://devin02i4h.ampblogs.com/top-latest-five-chinese-medicine-body-map-urban-news-59121147

 42. Oh my goodness! an incredible article dude. Thank you Nonetheless I’m experiencing problem with ur rss . Don?t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting identical rss downside? Anyone who is aware of kindly respond. Thnkx

 43. Thanks for your publication. I would love to say that the first thing you will need to complete is determine whether you really need credit restoration. To do that you simply must get your hands on a duplicate of your credit profile. That should not be difficult, because government makes it necessary that you are allowed to be issued one free copy of your real credit report per year. You just have to request that from the right individuals. You can either find out from the website owned by the Federal Trade Commission as well as contact one of the main credit agencies instantly.

 44. Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

 45. Hiya! I just wish to give a huge thumbs up for the good information you will have right here on this post. I will likely be coming back to your blog for more soon.

 46. I do agree with all of the ideas you have presented in your post. They are really convincing and will definitely work. Still, the posts are too short for newbies. Could you please extend them a bit from next time? Thanks for the post.

 47. I’m really impressed along with your writing skills and also with the format to your weblog. Is this a paid theme or did you modify it your self? Anyway keep up the excellent quality writing, it?s rare to peer a great weblog like this one these days..

 48. Hello! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success. If you know of any please share. Thank you!

 49. Right now it looks like BlogEngine is the top blogging platform out there right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

 50. I’ve learned some new things out of your blog post. One other thing to I have discovered is that generally, FSBO sellers may reject an individual. Remember, they can prefer to never use your providers. But if anyone maintain a reliable, professional connection, offering guide and being in contact for four to five weeks, you will usually have the ability to win an interview. From there, a house listing follows. Cheers

 51. In the grand scheme of things you’ll receive a B+ with regard to effort and hard work. Where exactly you confused us ended up being on the specifics. As as the maxim goes, details make or break the argument.. And it could not be much more correct in this article. Having said that, permit me say to you precisely what did give good results. Your article (parts of it) is actually incredibly convincing and this is most likely why I am making an effort to opine. I do not really make it a regular habit of doing that. Second, while I can notice a leaps in reasoning you make, I am not necessarily certain of exactly how you appear to unite the ideas which inturn help to make the actual final result. For the moment I shall yield to your point but hope in the future you link the dots better.

 52. Thanks for the different tips shared on this web site. I have noticed that many insurance companies offer customers generous deals if they choose to insure multiple cars together. A significant number of households have got several cars or trucks these days, particularly those with older teenage children still residing at home, as well as the savings in policies might soon mount up. So it will pay to look for a great deal.

 53. Also a thing to mention is that an online business administration training course is designed for learners to be able to effortlessly proceed to bachelors degree education. The 90 credit education meets the lower bachelor diploma requirements when you earn your associate of arts in BA online, you will have access to the most up-to-date technologies with this field. Some reasons why students are able to get their associate degree in business is because they’re interested in this area and want to obtain the general knowledge necessary previous to jumping in a bachelor education program. Many thanks for the tips you provide inside your blog.

 54. I’ve been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It?s pretty worth enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.

 55. The things i have often told individuals is that when evaluating a good online electronics store, there are a few components that you have to take into consideration. First and foremost, you need to make sure to choose a reputable and also reliable retail store that has enjoyed great reviews and scores from other consumers and industry advisors. This will make sure that you are getting along with a well-known store that provides good assistance and support to their patrons. Thanks for sharing your opinions on this weblog.

 56. Hey, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, amazing blog!

 57. I am usually to blogging and i really appreciate your content. The article has actually peaks my interest. I’m going to bookmark your site and maintain checking for brand new information.

 58. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

 59. COOLSNOOPY | YOUR ONE-STOP SHOP FOR ALL THINGS SNOOPY Great beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 60. Somebody essentially help to make seriously articles I would state. This is the first time I frequented your website page and thus far? I amazed with the research you made to make this particular publish incredible. Fantastic job!

 61. F*ckin? remarkable issues here. I?m very glad to see your post. Thanks so much and i’m looking ahead to touch you. Will you please drop me a mail?

 62. A fascinating discussion is worth comment.I do think that you need to publish more on this subject matter, it may not be a taboosubject but usually people don’t discuss these subjects.To the next! Cheers!!

 63. Nice post. I used to be checking constantly this blog and I’m inspired! Extremely helpful info specially the final part 🙂 I deal with such info a lot. I was seeking this particular info for a very lengthy time. Thank you and best of luck.

 64. I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this website. Thank you, I will try and check back more frequently. How frequently you update your website?

 65. I’m really impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it?s rare to see a great blog like this one nowadays.. MemorialSignWorld Store. Welcome to MemorialSignWorld.com, your premier destination for heartfelt and personalized memorial products that beautifully honor the memories of your loved ones and cherished pets

 66. Hi, i think that i saw you visited my web site thus i came to ?return the want?.I’m trying to to find issues to improve my site!I suppose its adequate to make use of a few of your ideas!!

 67. Very interesting points you have observed , thankyou for posting . “It’s the soul’s duty to be loyal to its own desires. It must abandon itself to its master passion.” by Rebecca West.

 68. Thanks for another informative site. Where else could I get that type of information written in such a perfect way? I have a project that I’m just now working on, and I’ve been on the look out for such info.

 69. One thing I’d really like to say is that car insurance cancellation is a terrifying experience so if you’re doing the suitable things as being a driver you simply will not get one. Many people do receive the notice that they have been officially dumped by their own insurance company they have to struggle to get supplemental insurance after having a cancellation. Affordable auto insurance rates tend to be hard to get after the cancellation. Knowing the main reasons with regard to auto insurance cancellations can help car owners prevent burning off one of the most important privileges available. Thanks for the strategies shared by your blog.

 70. Thanks for the diverse tips shared on this website. I have noticed that many insurance companies offer customers generous deals if they prefer to insure a couple of cars with them. A significant volume of households have several motor vehicles these days, in particular those with old teenage kids still dwelling at home, as well as savings for policies can certainly soon increase. So it is a good idea to look for a bargain.

 71. What i don’t realize is actually how you are not actually much more well-liked than you might be right now. You are very intelligent. You realize thus significantly relating to this subject, made me personally consider it from a lot of varied angles. Its like men and women aren’t fascinated unless it?s one thing to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs great. Always maintain it up!

 72. Thanks for the different tips provided on this weblog. I have observed that many insurance firms offer customers generous special discounts if they favor to insure many cars together. A significant variety of households have got several motor vehicles these days, specifically those with older teenage children still located at home, as well as the savings for policies may soon increase. So it will pay to look for a great deal.

 73. Aw, this was an incredibly nice post. Finding the time and actual effort to produce a superb article… but what can I say… I procrastinate a whole lot and never seem to get anything done.

 74. One thing I would like to say is that often car insurance cancellations is a hated experience and if you’re doing the appropriate things as being a driver you simply will not get one. Some individuals do obtain the notice that they are officially dropped by their own insurance company and several have to fight to get extra insurance after having a cancellation. Affordable auto insurance rates are generally hard to get from a cancellation. Understanding the main reasons regarding auto insurance canceling can help drivers prevent burning off one of the most essential privileges out there. Thanks for the strategies shared through your blog.

 75. I think other website proprietors should take this web site as an model, very clean and excellent user genial style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

 76. Hi, I do think this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I may return yet again since I bookmarked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help other people.

 77. I have realized that car insurance providers know the cars and trucks which are at risk of accidents as well as other risks. In addition, they know what style of cars are given to higher risk and also the higher risk they have the higher the actual premium rate. Understanding the very simple basics involving car insurance can help you choose the right types of insurance policy that could take care of your requirements in case you happen to be involved in any accident. Thanks for sharing the particular ideas with your blog.

 78. Begin the Monopoly Go adventure in 2024 using our exclusive dice links – your gateway to endless free rolls! Uncover superior insights into securing complimentary dice throws and enhance your gaming tactics. Join the ranks of experienced players and boost your strategy now! Novices, seize the opportunity!

 79. I have really learned newer and more effective things from a blog post. One other thing I have observed is that generally, FSBO sellers will reject an individual. Remember, they’d prefer to not use your providers. But if you actually maintain a gradual, professional relationship, offering guide and being in contact for four to five weeks, you will usually be able to win a discussion. From there, a house listing follows. Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Enter Captcha Here : *

Reload Image

RAAD VOOR DE RECHTSHANDHAVING