Afgelopen jaren steeds betere voortvarende afhandeling strafzaken

Persbericht 30 juni 2023 


PHILIPBSURG, Sint Maarten – De Raad voor de rechtshandhaving (de Raad) heeft in zijn rapport ‘Inspectieonderzoek doorlooptijd: de sturing, prioritering en monitoring van eenvoudige en complexe strafzaken in Sint Maarten’ geconstateerd dat de betreffende justitiële organisaties, zijnde het Korps Politie Sint Maarten (KPSM), de Landsrecherche Sint Maarten (LSM) en het Openbaar Ministerie (OM), over het algemeen toegerust zijn om strafzaken voortvarend af te handelen ten gunste van een redelijke termijn. Dit ondanks indirecte en externe knelpunten.

Doorlooptijd van strafzaken

De verplichting om zaken voortvarend af te handelen ten gunste van de redelijke termijn geldt in internationaal verband en is geïmplementeerd in lokale wet- en regelgeving. De redelijke termijn bedraagt maximaal twee jaar. Dat een onderzoek voortvarend dient te worden opgepakt is een van de omstandigheden waar de rechter rekening mee houdt bij het bepalen van een eventuele overschrijding van de redelijke termijn. De geloofwaardigheid en legitimiteit van opsporing en vervolging zijn dan ook gediend met een efficiënte afhandeling van onderzoeken. Een voortvarende behandeling van zaken door de justitiële organisaties is ook zowel in het belang van de slachtoffers als van de verdachten.

Op basis van de verstrekte cijfers, de gehouden interviews en het aantal strafkortingen in de onderzochte periode constateert de Raad dat het de afgelopen jaren steeds beter verloopt met de voortvarende afhandeling van strafzaken. De onderzochte organisaties slagen hierin door de focus te leggen op het prioriteren, sturen en monitoren van zaken, dit ten gunste van onder andere de doorlooptijd. Dit ondanks het ontbreken van algemene randvoorwaarden zoals capaciteit, deskundigheid en middelen bij de opsporingsdiensten. Dit is van invloed op de doorlooptijd, met name bij complexere zaken.

De Raad heeft geen zicht kunnen krijgen op een al dan niet voortvarende doorlooptijd van en tussen de organisaties en de gehele strafrechtketen. Het is daarom zaak de registratie en de gebruikte systemen op elkaar aan te laten sluiten, wat nog niet het geval is.

Aanbevelingen

Ten aanzien van met name de randvoorwaarden voor het uitvoeren van de werkzaamheden en de registratie en gebruikte systemen ziet de Raad dan ook mogelijkheden. Daarom hoopt de Raad dat de zevental gedane aanbevelingen kunnen bijdragen aan een verdere verbetering van de doorlooptijd van strafzaken. Indien de opsporing en vervolging sneller zouden kunnen moet daar volgens de Raad ook op ingezet worden ten gunste van zowel de verdachten als slachtoffers.

Het volledige inspectierapport en alle andere publicaties van de Raad zijn digitaal beschikbaar op de website: www.raadrechtshandhaving.com.

==============

EINDE persbericht

 

 

RAAD VOOR DE RECHTSHANDHAVING