Lopende Onderzoeken Curaçao

Onderzoeken

Staat van de rechtshandhaving Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden

De Raad brengt elk jaar een Staat van de rechtshandhaving uit. In de loop van de jaren heeft de Raad een steeds meer omvattend beeld van de rechtshandhaving in de landen en in het Koninkrijk gekregen. De Staat voor de rechtshandhaving neemt daardoor een steeds belangrijker plaats in binnen de werkzaamheden. In 2019 zullen de knelpunten bij de organisaties die deel uitmaken van de justitiële keten kenbaar gemaakt worden.

Gezamenlijke Onderzoeken

Aanpak bestrijding drugscriminaliteit

Bij de voorbereiding van het jaarplan heeft de Raad uit diverse hoeken vernomen dat er behoefte is om de aanpak en bestrijding van drugscriminaliteit in kaart te brengen. De Rijkswet openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba benoemt de samenwerking in de bestrijding van drugshandel. Drugshandel wordt genoemd als een van de vormen van grensoverschrijdende criminaliteit. De bestrijding daarvan vergt samenwerking tussen de landen en samenwerking tussen de organisaties op zowel landelijk als interlandelijk niveau. In dat kader zal de Raad een onderzoek verrichten naar de aanpak en de bestrijding van drugscriminaliteit.

Aanpak van mensenhandel en mensensmokkel

De Raad heeft in het verleden in verschillende onderzoeken geconstateerd dat mensenrechten worden geschonden door het plegen van de strafbare feiten van mensenhandel en mensensmokkel. Daarnaast zijn er internationale verplichtingen om mensenhandel- en smokkel te bestrijden en daarover te rapporteren. Deze verplichtingen gelden voor alle landen in het Koninkrijk. In dat kader zal de Raad een onderzoek verrichten naar de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel.

Monitoring CPT-aanbevelingen

In 2016, 2017 en 2018 heeft de Raad op verzoek van de Ministers van Justitie van het Koninkrijk (JVO) en in verband met de monitoring van de CPT-aanbevelingen, inspecties verricht naar het detentiewezen. Bij de inspecties zijn onder meer aanbevelingen van de CPT betrokken. De onderzoeken gingen uit van een zestal deelonderwerpen, te weten: rechtspositie, omgang met gedetineerden, interne veiligheid, maatschappijbeveiliging, maatschappelijke re-integratie en personeel & organisatie.
In 2019 zal de Raad de opvolging van de door de Raad en CPT geformuleerde aanbevelingen monitoren. Deze monitoring kan plaatsvinden in de vorm van een review onderzoek.

Onderzoeken Curaçao

Voor wat betreft Secretariaat Curaçao zullen de volgende onderzoeken worden verricht:

Zicht op zaken

Het is van belang dat de selectie en de voortgangs- en de kwaliteitsbewaking van onderzoeken inzichtelijk zijn. Het proces vanaf het moment van aangifte tot het nemen van het afdoeningsbesluit door het OM wordt beschreven en getoetst.

Ondersteuningsprocessen bij opsporing

De kwaliteit van de ondersteuningsprocessen bij opsporing bepalen in grote mate de kwaliteit van de opsporing zelf. Immers de inzet van een opsporingsmiddel is in grote mate afhankelijk van de beschikbaarheid en de kwaliteit ervan. In dit onderzoek gaat de Raad na of de ondersteuningsprocessen voldoen aan de gestelde normen. Voor zover nodig zal de Raad aanbevelingen doen om de kwaliteit van de ondersteuningsprocessen te verbeteren.

Review Atrako

De Raad heeft eerder een onderzoek verricht naar de aanpak van atrako’s. De Raad verricht dit jaar een review-onderzoek om vast te stellen in hoeverre de aanbevelingen zijn opgevolgd. Eventueel zal de Raad nieuwe aanbevelingen doen ter verbetering van de aanpak.

Aanpak Gangs

Dit onderzoek stond gepland voor 2018. Om budgettaire reden zal dit onderzoek in 2019 worden uitgevoerd.

Integrale veiligheid en infrastructuur

De algemene veiligheid in de maatschappij is een belangrijk aspect binnen de rechtsstaat. De waarborging ervan is een specifieke overheidstaak. Voor wat betreft de rechtshandhaving is er een aantal terreinen dat daaraan dient bij te dragen. Daarbij valt te denken aan handhaving op terreinen als – niet beperkt tot – verkeersveiligheid, technische en bouwveiligheid, volksgezondheid en milieu, rampenbestrijding, grensbewaking, cyber security en terrorismebestrijding. Daarvoor zijn doorgaans aan de basis van belang: fysieke infrastructuur, kennis, middelen en capaciteit, adequate regelgeving en voldoende bevoegdheden. Bij de uitvoering zijn ook aspecten als preventie, werkwijze en informatiedeling van belang.
Volgend op meerdere signalen vanuit de keten en maatschappij zal de Raad zich in dit kader richten op een onderzoek naar de integrale veiligheid en infrastructuur voor wat betreft de terreinen grensbewaking, cyber security en terrorismebestrijding. Andere terreinen binnen de rechtshandhaving vormen mogelijk op een ander moment onderwerp van onderzoek. Gezien de omvang van een dergelijk onderzoek, zal de duur van dit onder onderzoek het kalenderjaar 2018 overstijgen, en daarmee vermoedelijk eerst in 2019 kunnen worden afgerond.

RAAD VOOR DE RECHTSHANDHAVING