Leden van de Raad

De Raadsleden zijn benoemd bij Koninklijk Besluit op voordracht van hun Ministers. De Raad is geen politiek orgaan, maar heeft wel gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

De Raad bestaat uit drie leden die op grond van hun deskundigheid, voor vier (4) jaar worden benoemd. De leden zijn herbenoembaar voor vier jaren. Het voorzitterschap rouleert tussen de leden. Zij wisselen elkaar jaarlijks af.

De Consensusrijkswet Raad voor de rechtshandhaving vermeldt in artikel 8 het volgende met betrekking tot het benoemen van de leden van de Raad:

1. De leden van de Raad worden benoemd op grond van de deskundigheid die nodig is voor de uitoefening van de taken van de Raad.

2. De leden dienen de Nederlandse nationaliteit te bezitten.

3. De leden vervullen geen betrekkingen waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een goede vervulling van hun functie of op de handhaving van hun onpartijdigheid en onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin.

Afleggen van de eed of belofte door leden van de Raad:

Raad Ik zweer/ik beloof trouw aan de Koning en gehoorzaamheid aan de wettelijke regelingen Ik zweer/ik verklaar dat ik middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of voorwendsel ook, tot het verkrijgen van mijn benoeming aan iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven of beloven. Ik zweer/ik beloof dat ik nimmer enige giften of geschenken, hoe ook genaamd, zal aannemen of ontvangen van enig persoon van wie ik weet of vermoed dat hij bij enige inspectie is of zal worden betrokken, waarin mijn ambtsverrichtingen te pas zouden kunnen komen. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!/Dat verklaar en beloof ik! Op .., werd te .. Ten overstaan van .. De bovenstaande eed/belofte afgelegd. • Mr. Th.P.L. Bot

  De heer mr Theo Bot is vanaf 10 oktober 2014 als lid van de Raad voor de rechtshandhaving benoemd.

  Na een studie Nederlands recht  heeft mr. Bot vanaf  1982 tot 2001 een loopbaan gevolgd binnen het Openbaar Ministerie als achtereenvolgens arrondissementsofficier van justitie bij het parket  Haarlem, arrondissementsofficier van justitie 1e klasse bij het parket  Amsterdam en fungerend hoofdofficier van justitie bij het parket Haarlem.

  Van 1989 tot 1991 was hij als senior beleidsambtenaar drugsbeleid gedetacheerd bij de Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht van het ministerie van Justitie, en van 1991 tot en met 1994 als hoofd Strategie, Planning en Control bij de toenmalige Binnenlandse Veiligheidsdienst BVD.

  In 2001 werd mr. Bot benoemd tot plaatsvervangend hoofd van de BVD,  en in 2002 van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD. Hij heeft die functie uitgeoefend tot 2008. Vanaf 2008 tot en met 2014 is hij werkzaam geweest als plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

  In 2016 is hij benoemd tot raadsheer bij het gerechtshof Den Haag.

  NEVENFUNCTIES VAN DHR. MR. TH. P.L. BOT


  Mr. M.R. Clarinda

  Mevrouw mr. Migdala Clarinda is per 22 februari 2019 tot lid van de Raad voor de Rechtshandhaving benoemd. Na haar studie Nederlands recht, met specialisatie Internationaal en Europees recht aan de Universiteit Leiden te hebben voltooid, was mr. Clarinda werkzaam als juridisch beleidsmedewerker bij het voormalige Eilandgebied Sint Maarten. Van 2007 tot en met 2011 werkte zij als Legal Counsel bij de Princess Juliana International Airport, waar zij tevens voorzitter was van meerdere interne commissies alsook Interim Manager van Personeelszaken. In 2012 werd mr. Clarinda benoemd tot Secretaris van de Raad van Advies Sint Maarten. Eind 2013 keerde zij terug naar de Princess Juliana International Airport, ditmaal als Chief of Administration en leidinggevende van vier afdelingen: Juridische zaken, Personeelszaken, Quality Assurance en Compliance. Vanaf begin 2017 is ze werkzaam als zelfstanding ondernemer in haar consulting zaak A1 Consultancy Services & Solutions; gespecialiseerd in juridische, compliance en management diensten en advies voor bedrijven en (semi-)overheidsinstellingen.  

  NEVENFUCTIES VAN MEVR. MR. M.R. CLARINDA


Mr. L.M. Virginia

De heer Luigui (Luigi) M. Virginia studeerde in mei 1999 af aan de Universiteit van Leiden waar hij Nederlands recht studeerde met als specialisatie Strafrecht. Tijdens zijn studie werkte Virginia als advocaat-stagiaire bij het Nederlandse advocatenkantoor Sjöcrona Van Stigt De Roos en Pen, waar hij de kans en gelegenheid heeft gekregen om kennis te maken met het werk van een advocaat.
Per 1 september 1999 is Virginia in dienst getreden bij HBN Law en in oktober 1999 beëdigd tot advocaat bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Sinds de invoering van de Landsverordening Administratieve Rechtspraak in december 2001 houdt Virginia zich bezig met het co-leiden van een goed lopende proces- en adviespraktijk op alle gebieden van het administratieve recht op de vestigingen van HBN Law in zowel Curaçao en in Aruba als op Bonaire. Door zijn kennis en ervaring, o.a. op het gebied van (financieel) toezicht, bestemmingsplannen en ruimtelijke ordening, milieu en gezondheid, staat Virginia regelmatig overheidsorganen, publiekrechtelijke instellingen en bedrijven bij in geschillen die ontstaan op administratiefrechtelijk gebied.

Per 1 januari 2008 is Virginia benoemd tot partner binnen HBN Law. Binnen HBN Law is hij de verantwoordelijke partner voor organisatorische en personeelsaangelegenheden.

Verder heeft Virginia gedurende een aantal jaren juridische opleidingen en cursussen verzorgd aan ambtenaren van de lokale overheid op het gebied van bestuursrecht en ambtenarenrecht. Als part-time docent verbonden aan ZOG en ABC Opleidingen heeft Virginia daarnaast ook gedoceerd op het gebied van privaatrecht en strafrecht.

 

NEVENFUNCTIES VAN DHR. MR. L.M. VIRGINIA

 


RAAD VOOR DE RECHTSHANDHAVING