Leden van de Raad

De Raadsleden zijn benoemd bij Koninklijk Besluit op voordracht van hun Ministers. De Raad is geen politiek orgaan, maar heeft wel gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

De Raad bestaat uit drie leden die op grond van hun deskundigheid, voor vier (4) jaar worden benoemd. De leden zijn herbenoembaar voor vier jaren. Het voorzitterschap rouleert tussen de leden. Zij wisselen elkaar jaarlijks af.

De Consensusrijkswet Raad voor de rechtshandhaving vermeldt in artikel 8 het volgende met betrekking tot het benoemen van de leden van de Raad:

1. De leden van de Raad worden benoemd op grond van de deskundigheid die nodig is voor de uitoefening van de taken van de Raad.

2. De leden dienen de Nederlandse nationaliteit te bezitten.

3. De leden vervullen geen betrekkingen waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een goede vervulling van hun functie of op de handhaving van hun onpartijdigheid en onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin.

Afleggen van de eed of belofte door leden van de Raad:

Raad Ik zweer/ik beloof trouw aan de Koning en gehoorzaamheid aan de wettelijke regelingen Ik zweer/ik verklaar dat ik middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of voorwendsel ook, tot het verkrijgen van mijn benoeming aan iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven of beloven. Ik zweer/ik beloof dat ik nimmer enige giften of geschenken, hoe ook genaamd, zal aannemen of ontvangen van enig persoon van wie ik weet of vermoed dat hij bij enige inspectie is of zal worden betrokken, waarin mijn ambtsverrichtingen te pas zouden kunnen komen. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!/Dat verklaar en beloof ik! Op .., werd te .. Ten overstaan van .. De bovenstaande eed/belofte afgelegd.


Mr. M.R. Clarinda

Mevrouw mr. Migdala Clarinda is per 22 februari 2019 tot lid van de Raad voor de Rechtshandhaving benoemd. Na haar studie Nederlands recht, met specialisatie Internationaal en Europees recht aan de Universiteit Leiden te hebben voltooid, was mr. Clarinda werkzaam als juridisch beleidsmedewerker bij het voormalige Eilandgebied Sint Maarten. Van 2007 tot en met 2011 werkte zij als Legal Counsel bij de Princess Juliana International Airport, waar zij tevens voorzitter was van meerdere interne commissies alsook Interim Manager van Personeelszaken. In 2012 werd mr. Clarinda benoemd tot Secretaris van de Raad van Advies Sint Maarten. Eind 2013 keerde zij terug naar de Princess Juliana International Airport, ditmaal als Chief of Administration en leidinggevende van vier afdelingen: Juridische zaken, Personeelszaken, Quality Assurance en Compliance. Vanaf begin 2017 is ze werkzaam als zelfstanding ondernemer in haar consulting zaak A1 Consultancy Services & Solutions; gespecialiseerd in juridische, compliance en management diensten en advies voor bedrijven en (semi-)overheidsinstellingen.  

NEVENFUNCTIES VAN MEVR. MR M.R. CLARINDA

________________________________________________________________________________________________________________________________________

mr. M.I. Koelewijn

Marylène Koelewijn is per 1 maart 2022 benoemd tot lid van de Raad voor de Rechtshandhaving.
Zij voltooide haar studie Nederlands recht, met als specialisatie strafrecht, aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.
Na een aantal jaren in het bedrijfsleven te hebben gewerkt vervulde zij vanaf 1995 diverse functies binnen (en buiten) het openbaar ministerie, laatstelijk die van plaatsvervangend hoofdofficier van justitie.
Vanaf 2016 tot 2022 was zij commissielid van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CTIVD).

_________________________________________________________________________________________________________________________________

mr. E.R.A.Morillo

De heer Eugene Morillo is per 25 augustus 2023 tot lid van de Raad voor de Rechtshandhaving benoemd. In het jaar 1996 voltooide hij de rechtenstudie aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen (thans UoC). De heer Morillo heeft meer dan dertig jaar ervaring in het ambtelijk apparaat. Hij was werkzaam bij de Voogdijraad (1992-1996), het Departement van Economische Zaken (1996-1997), de Afdeling Juridische Zaken (1997-2010) en Wetgeving en Juridische Zaken van het Land Curaçao (2010-2012). In de periode 1997-2010 bekleedde hij verschillende leidinggevende functies bij de Afdeling Juridische Zaken van het eilandgebied Curaçao. Vanaf het jaar 2007 was hij diensthoofd van de Afdeling Juridische zaken en in de periode 2010-2012 was hij directeur van Wetgeving en Juridische Zaken van het Land Curaçao. In de periode 2012-2022 was hij de Hoofdinspecteur/secretaris bij de Raad voor de Rechtshandhaving op Curaçao. Thans is de heer Morillo directeur van Morillo Law B.V.

 

RAAD VOOR DE RECHTSHANDHAVING