Eindrapport Inspectieonderzoek Politieonderwijs in Curaçao

Willemstad, 22 oktober 2014 – In de periode mei en juli 2013 heeft de Raad voor de rechtshandhaving een inspectie verricht naar de wijze waarop het politieonderwijs in Curaçao is georganiseerd. Mede gelet op het verbetertraject dat het Korps Politie Curaçao (KPC) doorloopt achtte de Raad het gewenst dat er een onderzoek werd gedaan naar de wijze waarop politieonderwijs is georganiseerd en naar de effectiviteit daarvan. De drijfveer voor de uitvoering van deze inspectie is het volgende: een kwalitatief en goed politieonderwijs leidt tot gekwalificieerde politieambtenaren met de nodige kennis en vaardigheden tot verbetering van de dienstverlening door de politie. De Raad heeft met name de aspecten van de kwaliteit, de organisatie en het beheer van het politieonderwijs in dit onderzoek belicht. Deze aspecten werden getoetst aan de geldende normen en de planvorming van het politieonderwijs. Het onderzoek had betrekking op de periode 2011 tot en met juni 2013.

De Raad heeft ook onderzocht in welke mate invulling wordt gegeven aan het vereiste van gezamenlijk politieonderwijs tussen de landen, Curaçao en Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) zoals in de Rijkswet Politie is vastgsteld. De centrale vraag luidde als volgt:

‘In hoeverre en op welke wijze wordt uitvoering gegeven aan het politieonderwijs in Curaçao?’

Op grond van de beslissing van Curaçao om een eigen, bovensectoraal justitieelonderwijs instituut binnen het ministerie van justitie te hebben heeft de Commissie Justitieel Opleidingsinstituut (CJOC) een voor implementatie gereed voorstel uitgebracht. In dat voorstel werden verschillende eisen gesteld waaraan onder andere het politieonderwijs in Curaçao moest voldoen.

De Rijkswet politie (RW-politie) en de onderlinge regeling kwaliteitscriteria en opleidings- en trainingsvereisten bevatten eisen met betrekking tot het politieonderwijs. De landen moeten gezamenlijk voorzien in politieonderwijs en onderling een regeling treffen die kwaliteitscriteria en opleidings- en trainingsvereisten met betrekking tot opleidingen bevat. Naast deze regeling moeten de opleidingen ook voldoen aan de eisen die gesteld worden in lokale wetgeving (Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie) om erkend te kunnen worden. Voorts moeten verschillende interne regelingen worden vastgesteld.

De organisatiestructuur voor de inrichting van het ORV is uitgewerkt in een inrichtingsplan. Het ORV bestaat uit zes afdelingen waarin verschillende functies zijn geïncorporeerd. Het opleidingsinstituut heeft als hoofdtaak het verzorgen van onderwijs, zorgen voor vakinhoudelijke informatie via het kenniscentrum en het bieden van advies en het mede- ontwikkelen van het opleidingsbeleid. Het onderwijskundig concept van het onderwijs voor politie is gebaseerd op het duaalonderwijs. Dit houdt in dat de theorie met de praktijk moet worden gecombineerd.

Het ORV streeft ernaar om kwaliteitseisen in stand te houden om zodoende kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan het politiepersoneel te kunnen bieden. Er worden eisen gesteld met betrekking tot de erkenning van de opleidingen en cursussen door het lokale ministerie van onderwijs en onderwijsinstellingen in het buitenland. Verder moet het ORV evaluatiesystemen hanteren, zorgdragen voor training en bijscholing van docenten, een kenniscentrum inrichten waar digitale informatie aan politieambtenaren kan worden verstrekt, medeontwikkelen van opleidingsbeleid afgeleid van het beleid van de Minister van Justitie, een examenreglement hebben en samenwerkingsverbanden hebben om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen borgen.

Naast initiële en post initiële opleidingen verzorgt het ORV verschillende vakgerichte cursussen en trainingen. Het ORV heeft de afgelopen jaren verschillende doelstellingen geformuleerd om een bijdrage te leveren aan de upgrading van het politiepersoneel. Deze doelstellingen lagen onder andere op het gebied van integriteit, het verzorgen van IBT cursussen, cursussen mensenhandel/mensensmokkel, sociaal communicatieve vaardigheden, upgrading van het personeel, operationaliseren van een kenniscentrum en het bouwen van een nieuwe huisvesting.

Het Korps Politie Curaçao (KPC) is een van de kerncliënten van het ORV. Het KPC heeft in zijn inrichtingsplan functies binnen de unit HRM geïncorporeerd ten einde in de coördinatie van het politieonderwijs binnen het KPC te kunnen voorzien. Daarnaast heeft het KPC zich voorgenomen verschillende opleidingen en upgradingstrajecten te organiseren ten einde de kwaliteit van het personeel conform de nieuwe functies, beschreven in zijn inrichtingsplan, te garanderen.

De Raad heeft geconstateerd dat de onderlinge regeling kwaliteitscriteria en opleidings en trainingsvereisten niet door het Land Curaçao is vastgesteld bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen. Ook het Landsbesluit houdende algemene maatregelen betreffende erkenning van het ORV was niet geformaliseerd waardoor het ministerie van onderwijs de opleidingen nog kon erkennen. Daarnaast waren een aantal regelingen die essentieel voor het functioneren van het ORV in concept opgemaakt maar waren nog niet vastgesteld. Het ORV kampt met personeelstekort. Mede hierdoor kan de organisatie zijn doelen niet realiseren. Er zijn kritische functies die ingevuld moeten worden. Zolang deze functies niet zijn opgevuld, kan de organisatie niet conform zijn inrichtingsplan, aan zijn taken voldoen.

Ook aan een aantal kwaliteitseisen wordt niet voldaan. Het duaalonderwijs is volgens respondenten niet optimaal. Er is gebrek aan kennis bij studenten die een BPO hebben gevolgd. Daarnaast worden afspraken niet altijd nagekomen. De Raad kon niet vaststellen of een formele erkenningstructuur bestaat tussen het ORV en andere onderwijsentiteiten. Ook kon niet worden vastgesteld of de evaluaties van de opleidingen en cursussen op adequate wijze worden uitgevoerd. Het kenniscentrum dat informatie via het netwerksysteem moet bieden aan het politiepersoneel is in oprichting, dus niet operationeel. De intentie van het ORV om de functies van het kenniscentrum te laten beschrijven en waarderen kon niet uitgevoerd worden doordat de benodigde middelen niet ter beschikking werden gesteld.

Het tevredenheidsonderzoek wordt niet degelijk uitgevoerd. Het examenreglement wordt door het ORV gereviseerd. Het reglement is evenals de hierboven genoemde MB’s vervallen. Het personeel van het ORV heeft ruim 5 jaar ervaring binnen het politieonderwijs en ruime ervaring in het politievak. De Raad heeft echter niet kunnen vaststellen of de docenten over de benodigde opleiding dan wel over een onderwijsbevoegdheid beschikken. De Raad heeft geen oordeel kunnen vormen met betrekking tot de samenwerking met andere entiteiten. De Raad heeft immers geconstateerd dat er slechts één samenwerkingsovereenkomst nog geldig is tussen het ORV en een entiteit, te weten NPA.

De Raad heeft geconstateerd dat de Landen geen plannen hebben ontwikkeld om uitvoering te geven aan het vereiste ‘gezamenlijk politieonderwijs’ zoals geregeld in artikel 40 van de RW-politie.

Gebrek aan personeel en middelen hebben ertoe geleid dat een aantal doelstellingen (planvorming) van het ORV in de jaren 2011 en 2012 niet behaald werden. Tot één van deze doelstellingen wordt de cursus IBT gerekend.

De Raad constateert dat het KPC ook niet aan zijn doelstellingen in het jaar 2011 en 2012 ten aanzien van politieopleidingen heeft voldaan.

Het onderwijs voldoet niet aan de gestelde norm in de onderlinge regeling houdende kwaliteitseisen, opleidings- en trainingsvereisten ten aanzien van geweldbeheersing, aanhoudings en zelfverdedigingsvaardigheden.

Er is een reeks van ontwerp-regelingen die gestalte moeten geven aan het politieonderwijs, maar die nog niet zijn geformaliseerd.

Het ORV heeft gebrek aan personele en materiele capaciteit. De Raad concludeert dat het ORV zijn doelstellingen mede hierdoor op korte termijn niet zal kunnen realiseren.

De kwaliteit van het politieonderwijs in Curaçao voldoet niet (volledig) aan de verwachtingen van de stakeholders. Het duaal systeem moet worden aangescherpt.

Aan de eisen voor de erkenning door het ministerie van onderwijs wordt ook niet voldaan. De Raad concludeert dat de kwaliteit van het ORV niet kan worden geborgd zonder erkenning van het ORV.

Het kenniscentrum is een belangrijke bron die kennisoverdracht aan het politiepersoneel moet bewerkstelligen. De daarvoor benodigde investeringen zijn niet gepleegd en werving van personeel vindt evenmin plaats. Op basis hiervan concludeert de Raad dat het ORV niet voldoende in staat is om politieonderwijs aan te bieden conform planvorming.

Er wordt geen adequate uitvoering gegeven aan de kwaliteitszorg van het onderwijs. De evaluatie van de opleidingen/cursussen moet transparanter worden. Het tevredenheidsonderzoek wordt niet op transparante wijze uitgevoerd.

Het erkenningstraject bij het departement van onderwijs in Curaçao is niet voltooid. Samenwerkingsverbanden met onderwijsinstellingen, deskundigen en andere diensten moeten volgens planvorming worden uitgevoerd en voortgezet. De Raad concludeert dat vanwege het ontbreken van gestructureerde samenwerkingsverbanden tussen de landen de ontwikkeling van het gezamenlijk politieonderwijs negatief wordt beinvloed.

De samenwerking met BES en Sint Maarten moet sterk verbeterd worden. De Raad concludeert dat er geen intenties/afspraken zijn om een samenwerkingsrelatie met Sint Maarten en de Bes tot stand te brengen.

De Raad concludeert dat het politieonderwijs in Curaçao nog niet voldoet aan de gestelde normen zoals beschreven in de plannen. Verschillende aspecten die betrekking hebben op de kwaliteit van het politieonderwijs zijn niet zoals voorgesteld in de plannen gerealiseerd. De Raad realiseert zich dat het uitblijven van de nodige investeringen in het politieonderwijs (financiële middelen, bemensing, infrastructuur) de implementatie van het politieonderwijs conform de planvorming hebben bemoeilijkt. De implementatie van het gezamenlijk politieonderwijs tussen de landen is evenmin gerealiseerd.

Mr. G.H.E. Camelia
Raadslid namens Curaçao

38 comments on “Eindrapport Inspectieonderzoek Politieonderwijs in Curaçao

 1. 322738 736855Wow you hit it on the dot we shall submit to Plurk in addition to Squidoo well done انواع محركات الطائرات | هندسة نت was wonderful 622293

 2. 410195 748299Incredibly finest man toasts, nicely toasts. is directed building your personal by way with the wedding celebration as a result are supposed to try to be witty, amusing and consequently unusual as well as. best mans speech 56955

 3. 484855 654500As I website possessor I believe the content material here is rattling wonderful , appreciate it for your efforts. You should keep it up forever! Good Luck. 966889

 4. Touring is much more than simply receiving with a teach or possibly a shuttle and arriving inside a new location. It might be wonderful and fascinating. There are many strategies to program a getaway, and so many places to view. Do you know planning a vacation properly? Is some helpful advice to make sure you are set for your large vacation. Always keep palm sanitizer inside your tote or bank account. When you are traveling, keeping hand sanitizer along is a great idea. If you experience a variety of it, considering getting modest reusable bottles. Purchase one of several larger dimensions of hand sanitizer and only carry on refilling the small, reusable package. If you intend on travelling, remember to timetable dependable dog treatment ahead of time. If you have a compact dog, you will find animal-friendly air flights and accommodations and provide him along. Huge canines, cats, and wildlife with medical problems must have a reliable family pet-sitter that you can trust. Your furry good friends will probably be grateful! When you are traveling to a different town, try your best to check like you belong there: Never ever permit any person see you are dropped. Examining your road map during the sidewalk is actually a positive-fire giveaway, as they are requesting instructions. Keep in mind, new arrivals are good goals for pickpockets and muggers. When you are traveling, frequently you might need a lease car. Whenever you get there to get your vehicle, the professional will help you total the rental procedure. You will certainly be shown an auto lease contract, make sure you read through it completely before you sign it. Guarantee you know precisely what your accountability is and precisely what you really are investing in by booking the vehicle. You should check out the car and when you see any disorders ensure it is observed about the contract. Examine rates specifically with your accommodation or air carrier company to spend less on the getaway. Though it is often little, some internet search engine web sites give a payment with their prices. To avoid the charge, check the air travel website directly or offer the accommodation a telephone call with regard to their rates. You are going to typically realize that the costs are lower if you guide specifically. As was stated at the outset of this post, befriending natives is a great idea when visiting a unfamiliar nation. Locals will take you locations that you might not otherwise see just adhering to organized tours. Use the recommendation out of this article the next time you travel, and you may be sure you take pleasure in an original and different venture through your normal travel plans.

 5. I really like your writing style, wonderful information, thankyou for posting : D.

 6. Aw, this was a really good post. Spending some time and actual effort to make a really good article… but what can I say… I hesitate a whole lot and don’t manage to get nearly anything done.

 7. hello!,I really like your writing very so much!share we keep up a correspondence extra approximately your post on AOL?I need an expert in this space to resolve my problem. May be that is you!Having a look ahead to look you.

 8. I do not even understand how I finished up here, however Iassumed this post was once good. I don’t recognise who you are however certainly you are going to a famous blogger in case you aren’talready. Cheers!

 9. I am not sure where you’re getting your info, but great topic.I needs to spend some time learning more or understanding more.Thanks for magnificent information I was looking for thisinformation for my mission.

 10. Did you understand these facts on CBD OIL and Full Spectrum CBD Hemp Oil? Cannabinoids are isolated from hemp using supercritical CO2 extraction. Thanks to modern-day innovation, the resulting service is clean, totally free of unnecessary waxes and heavy metals, naturally present in the plant, and the sucked liquid has a normal, oily consistency. CBD oil contains cannabidiol as a base component and might include only trace amounts of tetrahydroxycannabidiol (THC). Functions as a memory enhancer, improving concentration and coordination of motions, eliminating inflammation and frequent infections. It improves the conduction of stimuli in the course of autoimmune diseases (several sclerosis, amyotrophic sclerosis). It is recommended by doctors and pharmacists as an antioxidant and compound that obstructs the action of proinflammatory cytokines (proteins), e.g. in Crohn’s disease or ulcerative intestinal tract. RSO oil has a low CBD material, while high THC. The synergistic (enhancing) action of CBD and THC relative to each other is utilized here. Both cannabinoids can do much more together than when used independently. Both cannabis oil type CBD and RSO also include other cannabinoids, such as cannabichromene (CBC) and cannabigerol (CBG). The secret is not, however, that CBD frequently has a composition broadened to consist of flavones, flavonoids, terpenes, terpenoids, amino acids and omega acids. The distinction is mainly due to motives guiding humankind to utilize one or the other item. CBD medical marijuana oil is a rather useful blend of cannabinoids, developed to protect against 21st century disease. It’s finest to utilize all of these compounds together, as nature created them and enclosed in marijuana inflorescences. Oil of marijuana in a kind of hobby APR consists of small quantities of CBD, balanced by the presence of THC. – Modern scientific research reveals that CBD + THC cope with severe autoimmune diseases, while CBC or CBG reveal very little activity in the existence of both compounds, just like flavonoids, terpenes or flavones, for that reason their content in the solution appears to be unnecessary. In addition, the cannabis strain from which THC and CBD are obtained contain minimal amounts of other cannabinoids. Marijuana oil has currently marked a new period in which man stopped to fear what is unidentified, and started to uncover what our forefathers had actually already noticed and utilize the substantial capacity, at first glimpse, a little strange relationships, associated generally with pathology. Medical marijuana, contrary to its name, does not imply fermented female inflorescences and leaves consisting of psychedelic substances coiled in so-called “Joints”, but an advantageous oil without psychedelic THC. A basic person, after taking doses of medicinal cannabis and achieving the suitable state of cannabinoids in the blood, can enjoy increased immunity, minimized vulnerability to cancer, postponed aging and reduced risk of stroke or heart attack. CBD oil includes cannabidiol as a base component and may include just trace amounts of tetrahydroxycannabidiol (THC). RSO oil has a low CBD content, while high THC. Both cannabis oil type CBD and RSO also contain other cannabinoids, such as cannabichromene (CBC) and cannabigerol (CBG). CBD medical cannabis oil is a rather helpful mix of cannabinoids, designed to protect versus 21st century disease. Oil of marijuana in a kind of pastime APR contains small quantities of CBD, stabilized by the presence of THC.

 11. van hava durumu 15 günlük; van için hava durumu en güncel saatlik, günlük ve aylık tahminler.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Enter Captcha Here : *

Reload Image

RAAD VOOR DE RECHTSHANDHAVING