Eindrapport Inspectieonderzoek Raad voor de Rechtshandhaving van het Bureau Voogdijraad Curaçao

Willemstad, 30 november 2015 – In mei 2014 verzocht de minister van Justitie de Raad voor de rechtshandhaving (de Raad) om een inspectieonderzoek uit te voeren bij de Raad voor het Welzijn van het Kind (het Bureau Voogdijraad Curaçao). De Raad beschreef en toetste op het verzoek van de minister de organisatie en de processen van het Bureau Voogdijraad Curaçao. Dit onderzoek betreft het eerste onderzoek van de Raad op verzoek van de minister van Justitie. De Raad heeft recentelijk het inspectierapport van het Bureau Voogdijraad Curaçao gepubliceerd. Daarin worden de bevindingen gepresenteerd omtrent de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de organisatie en de processen van het Bureau Voogdijraad Curaçao. Het eindrapport is inmiddels aan de minister van Justitie aangeboden. In artikel 31 van de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving is bepaald dat de Raad zijn rapport zes weken nadat het aan de minister is aangeboden, openbaar kan maken. Met de publicatie van het rapport aangifteproces voldoet de Raad aan haar wettelijke verplichting.

Conclusies van de Raad met betrekking tot de organisatie en aansturing
De Raad concludeert dat de Voogdijraad niet beschikte over een door de minister van Justitie goedgekeurde bereidverklaring en dat de aansturing van de Voogdijraad door de Raad van Bestuur in de praktijk belemmeringen met zich mee brengt. De directrice van de Voogdijraad legt daarbij voor de inhoudelijke werkzaamheden verantwoording af aan de Raad van Bestuur, terwijl voor financiële en personeelsaangelegenheden verantwoording wordt afgelegd aan de minister. In de praktijk blijkt dat dit tot onduidelijkheden leidt en dat de bevoegdheid van de minister om ten aanzien van bepaalde zaken concrete aanwijzingen te geven, in twijfel wordt getrokken.

De Raad concludeert dat wijzigingen in de organisatie en beheersstructuur niet conform de Staatregeling van Curaçao en de Landsverordening Ambtelijke Bestuurlijke Organisatie zijn doorgevoerd.

De Raad concludeert dat de samenwerking tussen het Bureau Voogdijraad Curaçao en het merendeel van de ketenpartners niet goed is.

Aan de hand van de feiten en bevindingen gedurende het onderzoek concludeert de Raad dat de beschikbare informatie geen eenduidig beeld geeft over de functie, de organieke en de personele structuur van het Bureau Voogdijraad Curaçao. Tevens komt de Raad tot de conclusie dat er geen normen voor het vaststellen van de formatie of aantal fte’s zijn vastgelegd en dat de organisatiestructuur van de Voogdijraad niet inzichtelijk is.

Uit het onderzoek blijkt dat de taak en de bevoegdheden van de Voogdijraad niet zijn vastgelegd in een landsverordening. Ook komt de Raad tot de conclusie dat de werkprocedures van het Bureau Voogdijraad Curaçao zijn vastgelegd, maar niet zijn geïmplementeerd. De Raad komt tot de conclusie dat ondanks de bevindingen van de SOAB met betrekking tot de werkprocedures ten tijde van het onderzoek nog actueel waren, deze adviezen niet zijn opgevolgd.

Voorts is de Raad tot onder meer de volgende conclusies gekomen:
* Er is geen volledig omschreven AO/IC binnen het Bureau, omdat uitsluitend de werkprocedures beschreven zijn.
* De bestaande samenwerkingsafspraken zijn niet vastgesteld en daardoor niet inzichtelijk en transparant.
* Het Bureau beschikt niet over een communicatieplan. Er is geen, althans weinig sprake van interne en externe communicatie door het Bureau en er ontbreken notulen van vergaderingen.
* Er is geen functionerings- en beoordelingssysteem.
* Er worden geen tevredenheidsonderzoeken verricht.
* Er is geen opleidingsbeleid.
* Er is geen plannings- en verantwoordingscyclus bij het Bureau. Jaarplannen en jaarverslagen worden niet consequent opgesteld.
* Er is geen klachtenregeling vastgesteld voor het Bureau Voogdijraad Curaçao.
* Er wordt geen invulling gegeven aan de kernwaarde van de overheid betreffende het formuleren en implementeren van een systeem van exitgesprekken met vertrekkende medewerkers en analyse van de uitkomst.

Tot slot
De Raad attendeert allen erop dat dit persbericht slechts een samenvatting is van de feiten en bevindingen. Het volledige rapport is digitaal beschikbaar op de website van de Raad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

RAAD VOOR DE RECHTSHANDHAVING