Eindrapport Inspectieonderzoek Reclassering in Curaçao

Willemstad, 22 oktober 2014 – In het jaarplan van de Raad is bepaald dat in 2013 een (doorlichtings)onderzoek zal worden gedaan naar de instelling belast met de reclassering van volwassenen. Ingevolge artikel 3, eerste lid, sub b van de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving vallen onder het toezicht van de Raad de organisaties waar de reclassering ten aanzien van volwassenen plaatsvindt. De Raad heeft met de inspectie onderzocht in hoeverre en op welke wijze invulling wordt gegeven aan de (volwassenen)reclassering in Curaçao.

Algemeen
Reclassering in Curaçao omvat het geheel aan activiteiten verricht door het Centraal College voor de Reclassering, particuliere bemoeiingen en rechtstreekse overheidsbemoeiingen vanaf het moment dat de Stichting Reclassering Curaçao in kennis wordt gesteld van de eerste detentie van een verdachte. Reclassering omvat een breed scala van activiteiten ontplooid vanaf het eerste moment van detentie, tijdens de duur van de gevangenisstraf en de periode na het beëindigen van de gevangenisstraf.
De Raad heeft gedurende de inspectie, onderzoek gedaan naar de organisatie(s) en instellingen die de reclassering van volwassenen uitvoeren en de samenwerkingsafspraken die daarbij zijn gemaakt. Ook heeft de Raad gekeken naar de diverse deelactiviteiten die worden verricht in het kader van reclassering. Tevens heeft de Raad getoetst of de voorschriften en richtlijnen die ten aanzien van de te onderscheiden deelactiviteiten gelden worden uitgevoerd en nageleefd.
Uit het wettelijk kader van de reclassering blijkt dat drie instanties betrokken zijn bij het reclasseringsproces, namelijk: het Centraal College voor de Reclassering (CCvR), de strafgevangenis of huis van bewaring (SDKK) en de Stichting Reclassering Curaçao (SRC). De taken en werkzaamheden van de CCvR en SDKK zijn rechtstreekse overheidsbemoeiingen met reclassering terwijl de taken en werkzaamheden van de SRC wettelijk als particuliere bemoeiingen worden gecategoriseerd. De structuur is zodanig dat het College algemeen toezicht houdt op de werkzaamheden van de Stichting Reclassering Curaçao.
Activiteiten binnen het reclasseringstraject zijn niet alleen voorbehouden aan het Centraal College voor de Reclassering, huis van bewaring en de Stichting Reclassering Curaçao. Diverse andere instellingen worden ingeschakeld in het kader van de uitvoering van de reclassering. Onderdeel van het onderzoek was ook om deze instellingen en hun werkzaamheden in kaart te brengen. Deze zijn respectievelijk: de Stichting Brasami (Brasami), Fundashon Maneho di Adikshon (FMA) en de Monitorgroep.

De Stichting Reclassering Curaçao.
De Raad heeft geconstateerd dat de Raad van Ministers in februari 2011 het besluit heeft genomen tot de geleidelijke overname van de reclasseringstaken van de Stichting Reclassering Curaçao door een nieuw op te richten uitvoeringsorganisatie. Het concept-landsbesluit LB HAM tot wijziging van het Reclasseringsbesluit 1953 dat een nieuwe Uitvoeringsorganisatie Reclassering Curaçao als uitvoeringsorganisatie binnen het Ministerie van Justitie moet formaliseren was ten tijde van het onderzoek echter nog niet door de regering vastgesteld. De reclasseringstaken werden uitgevoerd door de Stichting Reclassering Curaçao onder leiding van een door het Ministerie van Justitie ter beschikking gestelde interim-directeur van de stichting. Dezelfde functionaris moest derhalve aan twee organen, te weten aan het bestuur van de SRC en aan het bevoegd gezag bij het Ministerie van Justitie, verantwoording afleggen. Vooruitlopend op de formalisering van de nieuwe Uitvoeringsorganisatie Reclassering werd deze per 1 januari 2012 op de begroting van het land Curaçao opgevoerd.
De verantwoording van de stichting jegens de regering dient te zijn geformaliseerd in een bereidverklaring. De Raad heeft tijdens het onderzoek niet geconstateerd dat de reclassering een bereidverklaring heeft afgelegd. De Raad heeft slechts over het jaar 2009 een goedgekeurd jaarverslag aangetroffen. Van de jaren 2010 tot en met 2012 zijn er nog geen goedgekeurde jaarverslagen. Op grond van het vorengestelde heeft de Raad geconcludeerd dat de verantwoording van de SRC over de periode 2010 – 2012 niet conform regels is geschied. Tevens constateert de Raad dat er geen goedgekeurde jaarplannen en begroting over de periode van 2011 tot en met 2013 zijn.
Het voorportaal van de werkzaamheden van de SRC beslaat het opmaken van vroeghulp- en voorlichtingsrapporten van de cliënten voor het OM. Op grond van de vastgestelde normen en deadlines komt de Raad tot de conclusie dat een hoog percentage van het aantal verzoeken om vroeghulp niet wordt afgerond met een vroeghulprapport. De Raad concludeert dat op grond van de vastgestelde normen en deadlines voor de meeste cliënten wel een voorlichtingsrapport wordt opgemaakt.
De Raad komt tot de conclusie dat de SRC in de meeste gevallen niet aanwezig is ter zitting bij de behandeling van zaken betreffende hun cliënten. Het OM is echter tevreden over de opzet, inhoud en adviezen van de rapporten die door de SRC worden geleverd ten behoeve van de zittingen.
Reclasseringsbegeleiding / resocialisatie van de cliënten is een van de belangrijkste taken van de SRC. Naar het oordeel van de Raad wordt echter onvoldoende invulling gegeven aan de reclasseringsbegeleiding / resocialisatie van de cliënten. Tevens komt de Raad tot de conclusie dat er achterstanden zijn met betrekking tot het opstellen van de hulpplannen en het verzorgen van trainingen voor de cliënten. Voor het overgrote deel van de cliënten is er nog geen activiteitenprogramma opgesteld. De Raad concludeert dat dit taakgebied mede door onvoldoende financiële middelen, een tekort aan personeel en het uitblijven van adequate trainingen voor de medewerkers niet konden worden ingevuld. Voorts concludeert de Raad dat wegens gebrek aan financiële middelen en tekort aan personeel geen concrete stappen zijn ondernomen om via algemene bewustwording campagnes de acceptatie van ex-gedetineerden in de samenleving te bevorderen.
De Raad concludeert dat de trainingen voor de medewerkers de afgelopen twee jaren niet hebben plaatsgevonden vanwege het korten op desbetreffende begrotingspost, een hoge werkdruk en tekort aan personeel. De Raad concludeert dat bovengenoemde feiten tot hebben gevolg hebben gehad dat speciale projecten ten behoeve van cliënten en hun relaties niet konden worden gerealiseerd.

De strafgevangenis of huis van bewaring
Positief is dat de Raad heeft kunnen concluderen dat een groter percentage gedetineerden werkzaam waren in het kader van hun resocialisatietraject gedurende de inspectieperiode in vergelijking met de jaren daarvoor. Daar staat tegenover dat de mogelijkheden voor de gedetineerden voor het volgen van cursussen of (vak)opleidingen in het kader van hun resocialisatietraject zeer beperkt zijn en dat het aanbod de afgelopen jaren tevens is afgenomen. De Raad concludeert aan de hand van de beschikbare informatie en interviews met de respondenten ten tijde van het onderzoek dat in beperkte mate invulling werd gegeven aan de coördinatie van de uitvoering van taakstraffen. Er werd uitsluitend invulling gegeven aan de coördinatie van werkstraffen. Er vond geen coördinatie van de leerstraffen plaats. De Raad concludeert dat de meerderheid van de opgelegde straffen positief worden afgerond, maar dat er tevens een groot aantal personen (meer dan 30%) hun taakstraf met negatieve beoordeling afronden. De Raad heeft tevens geconstateerd dat er onvoldoende fondsen zijn om de cursussen uit te besteden en dat er gebrek is aan tijd en personeel bij de SRC om gedurende kantooruren cursussen als leerstraffen aan de cliënten te geven.
De Raad concludeert tenslotte dat nagenoeg alle adviezen betreffende Elektronisch Toezicht en Voorwaardelijke Invrijheidsstelling binnen de vastgestelde termijnen door de SRC worden uitgebracht.

Beleidsprioriteiten van de regering
Voor wat betreft de beleidsprioriteiten geformuleerd door de regering concludeert de Raad in het algemeen dat er weinig programma’s en projecten voor de resocialisatie van gedetineerden zijn ontwikkeld en uitgevoerd.
De Raad concludeert dat aan de diverse beleidsprioriteiten van de Minister van Justitie weinig tot geen invulling is gegeven door de daarvoor verantwoordelijke diensten en organisaties. De reden zijn: 1) er is onvoldoende aandacht voor de resocialisatie en vorming van de gedetineerden 2) er zijn geen samenwerkingsverbanden aangegaan met gevangenissen in de regio waar succesvolle resocialisatieprogramma’s worden toegepast 3) er wordt onvoldoende aandacht besteed aan programma’s en projecten voor de resocialisatie van gedetineerden 4) er zijn wegens gebrek aan financiële middelen en tekort aan personeel geen concrete stappen ondernomen om via algemene bewustwording campagne een betere acceptatie van ex-gedetineerden in de samenleving te bevorderen.
Tevens concludeert de Raad dat er sprake is van een inkrimping / afname van het vormingsplan voor gedetineerden en dat er geen sprake is van (meer) mogelijkheden voor de gedetineerden om buiten de gevangenis werkzaamheden te doen ten behoeve van de gemeenschap.

Positief is dat de Raad heeft vastgesteld dat er een goede samenwerking is tussen de instellingen die betrokken zijn bij de uitvoering van de reclassering. De overlegmomenten en samenwerkingsafspraken zijn echter niet-structureel en niet geformaliseerd. De Raad is van mening dat betrokken partijen (SRC en SDKK) zo snel mogelijk tot concrete samenwerkingsafspraken dienen te komen met betrekking tot de resocialisatie van (ex) gedetineerden. De Raad concludeert tenslotte dat ondanks het feit dat de monitorgroep geen formele grondslag heeft, diens werkzaamheden een belangrijke en waardevolle bijdrage leveren binnen het adviserings- en besluitvormingstraject van Voorwaardelijke Invrijheidsstelling of Elektronisch Toezicht.

Aanbevelingen van het rapport commissie Camelia-Römer
Voor wat betreft de aanbevelingen van de commissie Camelia-Römer heeft de Raad nagegaan welke adviezen zijn geïmplementeerd. De Raad concludeert daarbij dat de Minister in de loop der jaren op herkenbare wijze zijn verantwoordelijkheid voor het reclasseringswezen heeft aanvaard. De Raad constateert ook dat er een evaluatie van de reclasseringsinstellingen en CCvR heeft plaatsgevonden en dat er een reclasseringsbeleid is geformuleerd met accent op de resocialisatie. Het Reclasseringsbesluit 1953 is echter nog niet conform het advies van de commissie Camelia-Römer gereviseerd en aangepast aan de eisen des tijds en er is geen uitvoering gegeven aan artikel 7 en 8 van genoemd besluit. De Raad concludeert dat, ondanks de uitbreiding van de alternatieve straffen deze straffen in de praktijk niet effectief worden uitgevoerd wegens een tekort aan locaties voor de uitvoering van de straffen. De Raad concludeert aan de hand van de bevindingen van dit onderzoek dat de regering er niet volledig in is geslaagd om de gevangenissen adequaat te equiperen zowel met betrekking tot infrastructuur als met betrekking tot resocialisatieprogramma’s.
Aangezien ten tijde van het onderzoek het proces om personeel van de reclasseringsinstellingen aan te trekken nog niet was afgerond concludeert de Raad dat ook dit advies van de commissie Camelia-Römer nog niet volledig is uitgevoerd. Tenslotte concludeert de Raad dat er nog onvoldoende bekendheid door de reclassering wordt gegeven van hun werkzaamheden en resultaten via de media. De eindconclusie is dat van alle adviezen van de commissie Camelia-Römer er slechts enkele zijn uitgevoerd in de periode van 7 jaren sinds de publicatie van het rapport van genoemde commissie.
Het volledig rapport is digitaal beschikbaar op onze website www.raadrechtshandhaving.com.

Mr. G.H.E. Camelia
Raadslid namens Curaçao

167 comments on “Eindrapport Inspectieonderzoek Reclassering in Curaçao

 1. 198309 192988Hiya. Very cool website!! Man .. Beautiful .. Fantastic .. I will bookmark your web website and take the feeds additionallyI am pleased to find numerous helpful data here within the post. Thank you for sharing 691369

 2. 75545 614647great day, your internet site is inexpensive. I do several thanks for succeed 594570

 3. 281695 639562I truly like reading by means of and I think this website got some genuinely utilitarian stuff on it! . 425368

 4. 912368 135037Correct wow messages are bound to show your and supply memorialize the speacial couple. Beginner sound system to high in volume crowds ought to always take a look at all of the fantastic value behind presenting and public speaking, which is to be someones truck. greatest man speeches brother 127194

 5. Thanks for ones marvelous posting! I seriously enjoyed reading
  it, you might be a great author.I will make sure to bookmark
  your blog and will come back sometime soon. I want to encourage you continue your great posts, have a
  nice morning!

  My webpage tracfone special

 6. Hi there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no data backup. Do you have any methods to prevent hackers?

 7. Nice post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon everyday. It’s always exciting to read content from other authors and practice a little something from other websites.

 8. Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your website? My blog site is in the exact same area of interest as yours and my users would really benefit from a lot of the information you present here. Please let me know if this okay with you. Many thanks!

 9. ✨穩定王者,超值價格!不需支付高價,也能擁有極度穩定的服務器!特惠正在進行中http://csplat888.net!✨KingofStability,QueenofValue!Getextremelystableserverswithoutpayingapremium!Specialpromotionsongoing!http://csplat888.net

 10. Your passion and dedication to your craft radiate through every article. Your positive energy is infectious, and it’s evident that you genuinely care about your readers’ experience. Your blog brightens my day!

 11. I couldn’t agree more with the insightful points you’ve articulated in this article. Your profound knowledge on the subject is evident, and your unique perspective adds an invaluable dimension to the discourse. This is a must-read for anyone interested in this topic.

 12. I am continually impressed by your ability to delve into subjects with grace and clarity. Your articles are both informative and enjoyable to read, a rare combination. Your blog is a valuable resource, and I am sincerely grateful for it.

 13. I’m truly impressed by the way you effortlessly distill intricate concepts into easily digestible information. Your writing style not only imparts knowledge but also engages the reader, making the learning experience both enjoyable and memorable. Your passion for sharing your expertise is unmistakable, and for that, I am deeply grateful.

 14. Your blog has rapidly become my trusted source of inspiration and knowledge. I genuinely appreciate the effort you invest in crafting each article. Your dedication to delivering high-quality content is apparent, and I eagerly await every new post.

 15. I couldn’t agree more with the insightful points you’ve articulated in this article. Your profound knowledge on the subject is evident, and your unique perspective adds an invaluable dimension to the discourse. This is a must-read for anyone interested in this topic.

 16. I wanted to take a moment to express my gratitude for the wealth of invaluable information you consistently provide in your articles. Your blog has become my go-to resource, and I consistently emerge with new knowledge and fresh perspectives. I’m eagerly looking forward to continuing my learning journey through your future posts.

 17. Your blog is a true gem in the vast expanse of the online world. Your consistent delivery of high-quality content is truly commendable. Thank you for consistently going above and beyond in providing valuable insights. Keep up the fantastic work!

 18. Your blog is a true gem in the vast expanse of the online world. Your consistent delivery of high-quality content is truly commendable. Thank you for consistently going above and beyond in providing valuable insights. Keep up the fantastic work!

 19. A different issue is that video gaming became one of the all-time largest forms of fun for people of every age group. Kids enjoy video games, and also adults do, too. The XBox 360 has become the favorite gaming systems for those who love to have hundreds of games available to them, in addition to who like to experiment with live with people all over the world. Many thanks for sharing your notions.

 20. I just wanted to express how much I’ve learned from this article. Your meticulous research and clear explanations make the information accessible to all readers. It’s evident that you’re dedicated to providing valuable content.

 21. I’d like to express my heartfelt appreciation for this insightful article. Your unique perspective and well-researched content bring a fresh depth to the subject matter. It’s evident that you’ve invested considerable thought into this, and your ability to convey complex ideas in such a clear and understandable way is truly commendable. Thank you for sharing your knowledge so generously and making the learning process enjoyable.

 22. I’ve discovered a treasure trove of knowledge in your blog. Your unwavering dedication to offering trustworthy information is truly commendable. Each visit leaves me more enlightened, and I deeply appreciate your consistent reliability.

 23. Your storytelling prowess is nothing short of extraordinary. Reading this article felt like embarking on an adventure of its own. The vivid descriptions and engaging narrative transported me, and I eagerly await to see where your next story takes us. Thank you for sharing your experiences in such a captivating manner.

 24. Almanya’nın en iyi medyumu haluk hoca sayesinde sizlerde güven içerisinde çalışmalar yaptırabilirsiniz, 40 yıllık uzmanlık ve tecrübesi ile sizlere en iyi medyumluk hizmeti sunuyoruz.

 25. I must applaud your talent for simplifying complex topics. Your ability to convey intricate ideas in such a relatable manner is admirable. You’ve made learning enjoyable and accessible for many, and I deeply appreciate that.

 26. I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back later. Cheers

 27. I’ve discovered a treasure trove of knowledge in your blog. Your unwavering dedication to offering trustworthy information is truly commendable. Each visit leaves me more enlightened, and I deeply appreciate your consistent reliability.

 28. Good day! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog. Is it hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about making my own but I’m not sure where to begin. Do you have any tips or suggestions? Appreciate it

 29. Thanks a lot for the helpful post. It is also my opinion that mesothelioma has an really long latency time, which means that signs and symptoms of the disease would possibly not emerge until eventually 30 to 50 years after the initial exposure to mesothelioma. Pleural mesothelioma, that’s the most common kind and is affecting the area within the lungs, might cause shortness of breath, torso pains, including a persistent cough, which may cause coughing up maintain.

 30. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I’ve truly enjoyed browsing your blog posts. After all I?ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

 31. Wow! This can be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Great. I’m also an expert in this topic therefore I can understand your effort.

 32. Hello There. I found your blog the use of msn. That is a very neatly written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I?ll definitely return.

 33. Unquestionably believe that that you stated. Your favourite reason seemed to be on the internet the easiest factor to consider of. I say to you, I definitely get irked at the same time as people think about concerns that they plainly don’t understand about. You controlled to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , other folks could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 34. Valuable information. Fortunate me I discovered your web site by accident, and I’m shocked why this twist of fate didn’t took place in advance! I bookmarked it.

 35. I?m impressed, I must say. Really hardly ever do I encounter a blog that?s both educative and entertaining, and let me let you know, you’ve got hit the nail on the head. Your thought is outstanding; the difficulty is one thing that not enough people are speaking intelligently about. I am very pleased that I stumbled across this in my seek for something regarding this.

 36. One thing I want to say is before buying more personal computer memory, check out the machine directly into which it could well be installed. In case the machine can be running Windows XP, for instance, the particular memory ceiling is 3.25GB. Applying a lot more than this would simply constitute a waste. Make sure one’s mother board can handle the particular upgrade quantity, as well. Good blog post.

 37. Thanks for your submission. I would like to remark that the very first thing you will need to conduct is find out if you really need credit restoration. To do that you will need to get your hands on a copy of your credit report. That should really not be difficult, considering that the government makes it necessary that you are allowed to receive one absolutely free copy of the credit report every year. You just have to request the right persons. You can either look at website owned by the Federal Trade Commission or even contact one of the major credit agencies straight.

 38. Thanks for revealing your ideas. The one thing is that students have a choice between government student loan along with a private student loan where it is easier to choose student loan online debt consolidation than through the federal student loan.

 39. I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it is rare to see a nice blog like this one nowadays..

 40. Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; many of us have created some nice methods and we are looking to exchange strategies with other folks, why not shoot me an e-mail if interested.

 41. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Today bloggers publish only about gossips and net and this is really frustrating. A good web site with exciting content, this is what I need. Thanks for keeping this web-site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

 42. Hey There. I found your weblog the usage of msn. This is an extremely well written article. I?ll be sure to bookmark it and come back to learn extra of your useful information. Thanks for the post. I will definitely comeback.

 43. Hello there! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa? My blog covers a lot of the same subjects as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you’re interested feel free to shoot me an email. I look forward to hearing from you! Great blog by the way!

 44. bookdecorfactory.com is a Global Trusted Online Fake Books Decor Store. We sell high quality budget price fake books decoration, Faux Books Decor. We offer FREE shipping across US, UK, AUS, NZ, Russia, Europe, Asia and deliver 100+ countries. Our delivery takes around 12 to 20 Days. We started our online business journey in Sydney, Australia and have been selling all sorts of home decor and art styles since 2008.

 45. hello!,I love your writing very so much! percentage we be in contact extra approximately your article on AOL? I require an expert on this area to solve my problem. May be that’s you! Taking a look ahead to peer you.

 46. Hmm it looks like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing. Do you have any helpful hints for first-time blog writers? I’d genuinely appreciate it.

 47. Appreciating the hard work you put into your blog and in depth information you present. It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same old rehashed information. Wonderful read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 48. Great post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely useful information specifically the last part 🙂 I care for such information much. I was seeking this certain information for a long time. Thank you and good luck.

 49. My brother suggested I might like this blog. He was totally right. This post truly made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 50. Thanks for this glorious article. One more thing to mention is that many digital cameras come equipped with a zoom lens that enables more or less of the scene to be included by simply ‘zooming’ in and out. These types of changes in {focus|focusing|concentration|target|the a**** length are reflected in the viewfinder and on big display screen at the back of this camera.

 51. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site provided us with valuable information to work on. You’ve done an impressive job and our whole community will be thankful to you.

 52. I?m not sure where you are getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for fantastic information I was looking for this info for my mission. Memorial SignWorld. Welcome to MemorialSignWorld.com, your premier destination for heartfelt and personalized memorial products that beautifully honor the memories of your loved ones and cherished pets

 53. I do not even know the way I finished up right here, but I thought this put up was great. I do not realize who you are however certainly you are going to a well-known blogger when you aren’t already 😉 Cheers!

 54. Howdy! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I truly enjoy reading your posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same topics? Thank you!

 55. I used to be suggested this website via my cousin. I am not certain whether or not this put up is written by means of him as no one else recognize such targeted approximately my trouble. You are incredible! Thank you!

 56. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish just about gossips and web and this is really annoying. A good blog with interesting content, that’s what I need. Thank you for keeping this web site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

 57. I?m no longer certain where you’re getting your info, but great topic. I needs to spend some time finding out more or understanding more. Thank you for excellent information I was on the lookout for this information for my mission.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Enter Captcha Here : *

Reload Image

RAAD VOOR DE RECHTSHANDHAVING