Press release Sint Maarten

Inspectieonderzoek aanpak autodiefstal in Curaçao

WILLEMSTAD – De Raad voor de Rechtshandhaving heeft een onderzoek gedaan naar de mate waarin Justitie toegerust is om autodiefstal te bestrijden. De Raad heeft de aard en omvang, het beleid, de stakeholders en de samenwerking tussen de stakeholders (integrale aanpak) onder de loep genomen. De Raad belicht ook de mate waarin uit de samenwerking preventieve voorzieningen voortvloeien om autodiefstal te bestrijden en te voorkomen.

Uit onderzoek blijkt dat autodiefstal in Curaçao hoofdzakelijk wordt gepleegd om financieel voordeel te verkrijgen door auto’s te stelen en strippen om de onderdelen te verkopen of te hergebruiken. Verder blijkt dat Justitie in Curaçao geen onderzoek heeft verricht om autodiefstal in kaart te brengen. De Stichting Overheid Accountants Bureau (SOAB) is benaderd om een dergelijk onderzoek te doen, maar de opdracht is nimmer geformaliseerd. Ondanks het feit dat er geen onderzoek is gedaan om de aard en omvang van autodiefstal in kaart te brengen blijkt dat Justitie in enige mate zicht heeft hierop. Het KPC heeft informatie verzameld en een concept procesverloop, vanaf het bestellen van een beschadigde auto tot het rijklaar maken daarvan, vastgelegd. De bedoeling is om de wijze van implementatie van het voorstel van het KPC te onderzoeken. Voorts heeft het KPC de ketenpartners, die een bijdrage aan de bestrijding van autodiefstal kunnen leveren, geïdentificeerd. Deze ketenpartners zijn het Keuringslokaal, de Douane, de Verenging van verzekeringsmaatschappijen, de Curaçao Car Dealers Association (CCDA) en de ForenSys.
Hoewel Justitie in enige mate zicht heeft op de aard en omvang van autodiefstal, is de Raad van oordeel dat het instellen van een onderzoek van toegevoegde waarde is om een ketenproces vast te stellen.

In de praktijk blijkt dat daders verschillende modus operandi toepassen. Ze manipuleren het Voertuig Identificatienummer (VIN), chassisnummer en motornummer door het afzagen of afvijlen ervan. Zij vervangen ook de chassisbalk van een gestolen auto. Daarnaast wordt autodiefstal aangewakkerd omdat autohandelaren/-importeurs van nieuwe auto’s geen auto-onderdelen aan eigenaren van geïmporteerde beschadigde auto’s verkopen. Ook blijkt dat daders de beschikking hebben over immobilizer key clone machines waardoor zij een immobilizer key van een auto kunnen dupliceren zodat de auto gestolen kan worden.

Volgens het inrichtingsplan van het KPC is de Unit Lokaal Ernstige Criminaliteit (LEC) belast met de opsporing van onder meer autodiefstal. Het thema geniet echter, onder andere wegens gebrek aan personele capaciteit en de nodige inzet van personele capaciteit op onderzoeken van levensdelicten, geen hoge prioriteit. Tijdens het onderzoek heeft het KPC besloten om een plan van aanpak op te stellen en voor de duur van 6 maanden twee teams met de bestrijding van het fenomeen te belasten. Verder blijkt dat voor autodiefstal geen aanwijzing noch een richtlijn voor strafvordering is uitgevaardigd. Er is geen gecentraliseerd applicatiesysteem om algemene informatie in te voeren. De ketenpartners houden hun eigen administratie bij. Er zijn echter geen afspraken gemaakt over de inhoud van deze registratiesystemen. Het delen van informatie geschiedt desgevraagd slechts met het KPC, ondanks het feit dat ook andere ketenpartners behoefte hebben aan informatie. De registratie bij het KPC is onvolledig en de overzichten missen een toelichting.
De Raad is van oordeel dat autodiefstal de nodige aandacht moet krijgen en dat justitie continu aandacht hieraan moet besteden. Verder is de Raad van oordeel dat het publiceren van een vervolgingsbeleid essentieel is voor de rechtszekerheid. Het biedt ook inzicht in het beleid. De ketenpartners moeten vaststellen welke organisatie algemene informatie nodig heeft en een voorziening treffen om algemene informatie te delen. De Raad is ook van oordeel dat de registratie van het KPC niet aan de maat is en verbeterd moet worden.
Er is geen ketenproces voor de aanpak van autodiefstal. Enkele jaarplannen van het KPC prioriteren autodiefstal en stellen de prestatieindicatoren. Het formuleren van prestatie-indicatoren is voor verbetering vatbaar. Het KPC stelt niet in alle jaarplannen prestatieindicatoren vast. Voorts bevatten niet al de jaarverslagen een uitgebreide analyse van de resultaten.

Verder blijkt dat het KPC een aantal preventieve maatregelen tegen autodiefstal op zijn website heeft gepubliceerd. Het Team Voertuigcriminaliteit heeft preventieve voorzieningen met bijbehorende fotocollage in een brochure opgesteld. Naar het oordeel van de Raad moet het managementteam van het KPC de preventieve maatregelen van het Team voertuigcrimiminaliteit beoordelen om bij accordering op de website van het KPC plaatsen.

Ook bleek dat het noodzakelijk is om bepaalde (bestuurlijke) voorzieningen te introduceren bij de Douane, het Keuringslokaal en handelaren in auto-onderdelen die tot afname van autodiefstal zouden kunnen leiden. Het stellen van regels voor de sloperijen en de controle van deze ondernemingen is noodzakelijk om fraude te voorkomen. De Raad adviseert de minister om onder andere de aard en omvang van autodiefstal in kaart te brengen, een ketenproces te beschrijven, bestuurlijke voorzieningen te introduceren en om autodiefstal in een multidisciplinair team aan te pakken.

Het volledige inspectierapport is digitaal beschikbaar op www.raadrechtshandhaving.com

RAAD VOOR DE RECHTSHANDHAVING