Press release Sint Maarten

Openbare ordehandhaving bij ramp- en crisissituaties te veel afhankelijk van bijstand

Persbericht 28 juli 2023

Aan: alle media / print & broadcast

PHILIPBSURG, Sint Maarten – In een recent gepubliceerd rapport doet de Raad voor de rechtshandhaving (Raad) verslag van zijn inspectie naar de handhaving van de openbare orde tijdens buitengewone omstandigheden en de rol van het Korps Politie Sint Maarten (KPSM) daarbij. Het KPSM is op basis van haar wettelijke taak en onder verantwoordelijkheid van de minister van Justitie primair verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde, ook tijdens buitengewone omstandigheden.

Uit het onderzoek blijkt dat het KPSM voor de openbare ordehandhaving tijdens deze omstandigheden vrijwel structureel afhankelijk is van bijstand vanwege stelselmatige capaciteitstekorten. Deze afhankelijkheid baart de Raad zorgen omdat een beroep op bijstand, bijvoorbeeld in het kader van een ramp (zoals een orkaan),  gebaseerd zou moeten zijn op een situatie van voldoende personele, financiele en materiele capaciteit, niet op een gebrek daaraan.

Openbare ordehandhaving

De openbare orde en de handhaving daarvan zijn van essentieel belang om het dagelijkse leven in de maatschappij op een normale manier doorgang te laten vinden. Dit geldt des te meer in het geval van buitengewone omstandigheden, een ramp of een crisis, vanwege de doorgaans (ernstige) impact en gevolgen van dit soort omstandigheden voor de samenleving.  Op basis van het onderzoek concludeert de Raad dat een geldend wettelijk kader als basis voor de openbare ordehandhaving, de onderlinge bijstand en hulpverlening binnen het Koninkrijk en noodzakelijke internationale samenwerking en coördinatie tijdens buitengewone omstandigheden aanwezig is.

Het KPSM heeft een integrale aanpak ontwikkeld voor grootschalig en bijzonder optreden. Deze zogenaamde Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO) is een projectorganisatie (bevelstructuur) van de politie. De SGBO vormt de basis voor de werkzaamheden van het KPSM en de verschillende vormen van samenwerking in het kader van de openbare ordehandhaving tijdens buitengewone omstandigheden.

Ook in dit onderzoek constateert de Raad dat de personele, materiële en financiële capaciteit van het KPSM en andere (lokale) ondersteunende organisaties ontoereikend is voor de zelfstandige taakuitvoering in het kader van de openbare ordehandhandhaving tijdens buitengewone omstandigheden.

Dit baart de Raad zorgen omdat deze situatie ertoe leidt dat het KPSM vrijwel structureel afhankelijk is van bijstand van lokale en/of koninkrijk organisaties tijdens buitengewone omstandigheden. In het kader van de openbare veiligheid meent de Raad dan ook dat het structurele capaciteitstekort van het KPSM aandacht en prioritering behoeft.

Door de afhankelijkheid van het KPSM kunnen knelpunten bij verschillende bijstandsverlenende organisaties gevolgen hebben voor de handhaving tijdens buitengewone omstandigheden. De Raad heeft daarom de van belang zijnde knelpunten opgenomen in zijn rapport. De Raad merkt op dat een aantal bij dit onderzoek betrokken organisaties aandacht vraagt voor het feit dat hun personeel zelf ook slachtoffer kan zijn van een ramp of crisis en de gevolgen die dit heeft voor deze mensen en het functioneren van de organisaties. Breder bezien maakt de Raad zich ook zorgen over het feit dat de overheid er tot op heden niet in is geslaagd om verzekeringen af te sluiten voor leden van het Vrijwilligers Korps Sint Maarten (VKS) ter dekking van de risico’s die ook zij lopen in het kader van de uitvoering van hun (bijstand)werkzaamheden.

Aanbevelingen

De Raad acht de huidige situatie bedreigend voor het functioneren van het KPSM en de veiligheid van de samenleving als geheel tijdens buitengewone omstandigheden. In het rapport doe de Raad daarom een tiental aanbevelingen. Een verbetering van de structurele capaciteitsproblemen bij de openbare ordehandhaving tijdens buitengewone omstandigheden staat hierbij centraal. Dit vormt, naar de mening van de Raad, een essentiële basis voor een verbetering van de rampenbestrijding en crisisbeheersing tijdens buitengewone omstandigheden op Sint Maarten.

Het volledige inspectierapport en alle andere publicaties van de Raad zijn digitaal beschikbaar op de website: www.raadrechtshandhaving.com.

==============

EINDE persbericht

 

 

RAAD VOOR DE RECHTSHANDHAVING